Normativa

DA UNIVERSIDADE:

 

Estatutos da Universidade da Coruña

 

Páxina da universidade

 

A un clic

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

•      Procedementos documentados de traballo na UDC

 

AUTONÓMICA:

 

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia (derrogado) 

Lei 2/2009, do 23 de xuño, de modificación do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo 

Normativa dos procedementos aplicables ao persoal funcionario e/ou laboral 

Regulamentos de desenvolvemento da Lei da Función Pública 

 • Decreto 91/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de integración dos funcionarios na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
 •  
 •  
  • Corrección de erros- Decreto 91/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de integración dos funcionarios na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
  •  
 • Decreto 92/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de situacións administrativas dos funcionarios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
 •  
 • Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna dos funcionarios na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
 •  
  • Corrección de erros- Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna dos funcionarios na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
  •  
 • Decreto 94/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Réxime disciplinario dos funcionarios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
 •  
 • Decreto 157/2004, do 7 de xullo, polo que se modifica o regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia aprobado polo Decreto 94/1991, do 20 de marzo
 •  
 • Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección de personal da Comunidade Autónoma de Galicia
 •  
 • ORDE do 20 de decembro de 2013, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se regulan a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.
 •  
 • RESOLUCIÓN conxunta do 8 de agosto de 2014, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan as instrucións relativas ao desenvolvemento da Orde do 20 de decembro de 2013 pola que se regulan a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.
 •  
 • ORDE conxunta do 5 de setembro de 2016, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se modifica a Orde do 20 de decembro de 2013 pola que se regulan a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.
 •  

ESTATAL

 

Estatuto Básico do Empregado Público

OUTRA NORMATIVA

 

 

 

IGUALDADE DE XÉNERO

 

AUTONÓMICA

 

DECRETO lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

 

LEI 7/2010, do 15 de outubro, pola que se suprime o organismo autónomo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e se modifican determinados artigos da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.

 

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (PDF - 88,2 KB)  

 

Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia (PDF - 98,4 KB)  

Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes (PDF - 78,4 KB)

  

ESTATAL

 

 • CONSTITUCIÓN 1978. (B.O.E. 29/ 12/ 1978) Constitución establece o principio de igualdade como valor superior do ordenamento xurídico, e como dereito fundamental a non discriminación por razón de sexo.
 •  
 • Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. (B.O.E. 10/ 11/ 1995).
 • Lei 39/1999, de 5 de novembro, para promove-la conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras. (B.O.E. 6/ 11/ 1999).
 •  
 • Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre (BOE 19/ 10 /2000). Creación del Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
 •  
 • Lei 12/2001, de 9 de xullo, de medidas urxentes de reforma do mercado de traballo para o incremento do emprego e a mellora da súa calidade. (B.O.E. 10/ 07/ 2001).
 •  
 • Real Decreto 1251/2001, de 16 de novembro, polo que se regulan as prestacións económicas do sistema e Seguridade Social por maternidade e risco durante o embarazo. (B.O.E. 17/ 11/ 2001).
 •  
 • Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades. (B.O.E. 24/ 12/ 2001).
 •  
 • Lei 27/2003, de 31 de xullo, reguladora da Orde de Protección das víctimas de violencia doméstica. (B.O.E. 1/ 8/ 03).
 •  
 • Lei 40/2003, de 18 de novembro, de protección ás Familias Numerosas. (B.O.E. 19/ 11/ 2003).
 •  
 • Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. (B.O.E. 29/12/2004).
 •  
 • Corrección de errores de la  L.O. 1/2004 de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a violencia de Xénero (B.O.E. 14/ 04 /05).
 •  
 • ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, por el que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros en reunión de 4 de marzo por el que se adoptan medida para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. BOE nº 57 (8/03/ 05).
 •  
 • Plan Concilia. Ministerio de Administraciones Públicas. (B.O.E. 16/ 12/ 2005).
 •  
 • Real Decreto 253/2006, de 3de marzo. Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer. (BOE núm.62 del 14 marzo 2006).
 •  
 • Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Protección de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia. (B.O.E. 15 de Diciembre 2006).
 •  
 • Orden TAS/3857/2006 DE 19 de decembro, pola que se crea a Comisión para a coordinación das actividades do Ano Europeo da Igualdade de Oportunidades para todas as Persoas. (BOE núm 303, de 20 de decembro de 2006).
 •  
 • Ley Organica 3/2007, de 22 marzo, para La igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 •  
 • Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado (PDF - 78,4 KB)

 

 

EUROPEA

Máis publicacións: 0 |