• Número 422
  • 18 de febreiro de 2019

Alternativas na Xustiza - CUT

AXG-CUT solicita reunión urxente da Comisión Paritaria Provincial de Interinos

AXG-CUT solicita reunión urxente da Comisión Paritaria Provincial de Interinos
Os interinos foron cesados de forma ilegal

En data 11 de febreiro de 2019 publicouse na intranet "nota informativa sobre o concurso de traslados" constando na mesma que o persoal interino que ocupe prazas afectadas polo proceso de consolidación cesará no caso de que nun mesmo órgano haxa varias destas prazas, conforme aos criterios de cesamento previstos no art. 21 da orde do 4 de outubro de 2018.

Tendo en canta que os mencionados interinos foron cesados de forma ilegal e adscritos provisionalmente todos eles cunha nova data idéntica (sen respectar a antigüidade que deu lugar a cada consolidación), desde ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT solicitamos REUNIÓN URXENTE da COMISIÓN PARITARIA PROVINCIAL DE INTERINOS, a fin de que nos trasladen os criterios HOMOXÉNEOS que dende a Dirección Xeral de Xustiza preténdese aplicar no inminente concurso de traslado.

En Vigo 12 de febreiro de 2019

Pablo Valeiras Rios