• Número 421
  • 11 de febreiro de 2019

Administración Autonómica

Reunión da Comisión de Persoal o vindeiro día 12 de febreiro

Reunión da Comisión de Persoal o vindeiro día 12 de febreiro
Informaremos do acontecido nesta reunión no vindeiro PASquín

Segundo se nos informa, o vindeiro día 12 de febreiro realizarase unha nova xuntanza da Comisión de Persoal que terá lugar ás 10:30 horas na Aula “Manuel Colmeiro” da Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

ORDE DO DÍA

Punto primeiro: Lectura e aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores.

Punto segundo: Proposta de Resolución da Dirección Xeral da Función Pública, pala que se convoca concurso ordinario para a provisión de postas de traballo vacantes da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma da Galicia das escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia.

Punto terceiro: Proposta de Orde pala que se convoca proceso selectivo para o ingreso no carpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos.

Punto cuarto: Proposta de modificacións do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Punto quinto: Proposta de modificación da RPT da Consellería de Política Social.

Punto sexto: Rogos e preguntas.

Documentación remitida aos sindicatos, e da que temos coñecemento

Punto 2

Punto 3

Punto 4