• Número 420
  • 04 de febreiro de 2019

Sentenza

Un tribunal do Social considera accidente laboral a tensión xerada por un “incómodo ambiente de traballo”

Un tribunal do Social considera accidente laboral a tensión xerada por un “incómodo ambiente de traballo”
No 10 da rúa Barroeta Aldamar de Bilbao, ten a súa sede o Xulgado do Social 8, onde se dirimiu este conflito

O maxistrado titular do Xulgado do Social 8 de Bilbao, José María Labado Santiago, fallou unha sentenza na que considera como accidente laboral dun traballador o “incómodo ambiente de traballo” xerado dentro da súa empresa cara á súa persoa e que tiveron a súa orixe nas reclamacións salariais e de categoría que este expuxera.

“Non nos atopamos ante o concepto xurídico de acoso no traballo (…), senón máis ben outra figura que vén emerxendo na actualidade e que son os riscos psicosociais, isto é a denominada tensión laboral”, causado polas circunstancias mencionadas.

A empresa, Construcciones y Reformas, non aceptou as reclamacións do traballador. Ademais, levou a cabo “uns cambios” na “súa estrutura organizativa” que provocaron no afectado “un estado de ansiedade”.

Por iso, o maxistrado Labado Santiago considera probado o accidente de traballo e, por tanto, a incapacidade temporal e condena á empresa aseguradora, ao Instituto Nacional e á Tesouraría da Seguridade Social e á empresa a responsabilizarse das súas consecuencias desde o 2 de febreiro de 2017.

A sentenza, 62/2018, á que tivo acceso Confilegal, é firme desde marzo de 2018, e é moi novidosa pola súa formulación.

De acordo co fallo, o empregado, que foi representado pola avogada Edith Crespo, da firma Lawyou, comezou a traballar en Construcdiones y Reformas, como auxiliar de segunda administrativo o 18 de xuño de 2014, desempeñando as súas tarefas no departamento administrativo da empresa.

O 2 de febreiro de 2017 iniciou un proceso de incapacidade temporal por continxencias comúns co “diagnóstico de ansiedade”.

E foi dado de alta o 30 de marzo dese mesmo ano.

Foi despedido o 24 de abril de 2017.

A empresa recoñeceu a improcedencia do despedimento e indemnizouno.

o   Sentenza estres laboral_s dper

o   HABÍA UN CONFLITO

o   NON HOUBO ACOSO

o   PERO SI HOUBO ACCIDENTE DE TRABALLO

o   NON HAI DÚBIDAS

Sentenza estres laboral_s dper

HABÍA UN CONFLITO

No informe da Inspección de Traballo consta que tanto o representante da empresa como dous traballadores recoñeceron a existencia dun conflito co traballador denunciante, orixinado pola reclamación dun incremento salarial e de categoría.

A empresa, que, ao parecer, atravesaba uns momentos complicados, desde o punto de vista económico e financeiro, fíxolle unha “‘contraproposta’ de condicións laborais que este non aceptou, por resultar inferior ás súas expectativas”.

O conflito derivou nunha perda de confianza do Administrador, que lle revogou as claves que o traballador utilizaba para acceder ás contas bancarias da empresa “ao obxecto de desenvolver as súas tarefas de control e xestión dos pagos e cobros”. 

Nesa época, ademais, produciuse a incorporación dun novo responsable do departamento financeiro a tempo completo.

Ata setembro de 2016 dita función realizábaa unha persoa externa que faleceu, polo que boa parte da carga de traballo que era responsabilidade do traballador demandante, foi asumida polo novo responsable.

Dita situación implicou evidentes cambios organizativos internos que, segundo a empresa, non tiveron repercusión no traballo do denunciante.

NON HOUBO ACOSO

Desde o punto de vista do maxistrado Labado Santiago, “En esencia o actor está a expor que como consecuencia dun suposto ‘acoso’ no traballo xeróuselle un estado de ansiedade”.

“O acoso moral (“mobbing”) consiste nunha agresión do empresario, ou dalgún dos seus empregados co coñecemento e tolerancia daquel, mediante feitos, ordes ou palabras, repetida e duradeira no tempo, co fin de desacreditar, desconsiderar e illar ao traballador, que pode chegar mesmo a deteriorar a súa saúde, con obxecto de conseguir un auto-abandono do traballo, producindo un dano progresivo e continuo á súa dignidade. A resistencia do traballador ante este ataque depende da súa fortaleza psicolóxica e da súa capacidade de sobreporse á adversidade”, apunta o maxistrado.

Non é este o caso

“Non nos atopamos ante o concepto xurídico de acoso no traballo como tal (…), senón máis ben outra figura que vén emerxendo na actualidade e que son os riscos psicosociais, isto é a denominada tensión laboral, causado por un incómodo ambiente laboral, como consecuencia da conflitividade laboral orixinada polas reclamacións salariais e de categoría deste, non aceptada de entrada pola empresa, e acompañadas de cambios na estrutura organizativa da empregadora, que provocaron no demandante un estado de ansiedade, que deu lugar ao proceso de IT”, explica.

PERO SI HOUBO ACCIDENTE DE TRABALLO

“A cualificación como accidente de traballo deste tipo de enfermidades vén sendo admitida pola xurisprudencia, a condición de que se acredite fehacientemente a relación causa/efecto entre a realización dun traballo e a aparición posterior da enfermidade”.

E correspondíalle á empresa a carga da proba: “demostrar que a lesión, trauma ou defecto non se produciu a consecuencia da realización da tarefa”.

Non foi posible.

“Para que unha enfermidade sexa cualificada como accidente de traballo, sen conexión ou vinculación con enfermidade previa, é preciso que concorran os seguintes requisitos a) que a enfermidade fose contraída con motivo do desempeño da actividade laboral e b) que o traballo sexa a única ou exclusiva causa da súa aparición, extremos ambos cuxa proba incumbe á persoa traballadora que pretende incardinar a súa padecemento na consideración de accidente de traballo”, relata o maxistrado.

En canto ao primeiro elemento ou requisito dos dous, “no caso das enfermidades de corte psíquico ten que engadirse, ademais, que abonda con que a actividade laboral provocase a doenza, aínda que non poida vincularse a mesma a unha concreta actuación laboral (STS de 18 de xaneiro de 2005, RJ 1157)”.

En canto ao segundo dos requisitos, “un indicio que evidencia a existencia de nexo causal directo entre o traballo e a patoloxía en cuestión é a inexistencia de sintomatoloxía previa allea ao traballo e doutras causas que puidesen facer xurdir a enfermidade. En todo caso, é preciso que concorra algún axente externo que explique a aparición da enfermidade”.

NON HAI DÚBIDAS

“No caso que agora se axuíza”, conclúe o maxistrado Labado Santiago, non cabeningunha dúbida cabe acerca de que a situación de Incapacidade Temporal  iniciada o 02/02/2017 obedece á ambiente conflitividade laboral, orixinado polas reclamacións salariais e de categoría do demandante, non aceptadas pola Empresa, acompañadas de cambios na estrutura organizativa da empregadora, o que evidencia que foi ese ambiente na empresa nos duros termos en que se produciu, o que foi o único detonante da enfermidade, o que provocou no actor o cadro de ansiedade, en consecuencia a demanda debe ser estimada”. 

https://confilegal.com/20190125-un-tribunal-considera-accidente-laboral-el-estres-generado-por-un-incomodo-ambiente-de-trabajo/