• Número 419
  • 29 de xaneiro de 2019

Persoal interino

O Tribunal Supremo confirma o dereito dunha estatutaria interina á carreira profesional sen discriminación algunha co estatutario fixo

O Tribunal Supremo confirma o dereito dunha estatutaria interina (do Instituto de Saúde Catalán) á carreira profesional sen discriminación algunha co estatutario fixo aínda cando a normativa vixente contemple esa discriminación

O Tribunal Supremo confirma o dereito dunha estatutaria interina (do Instituto de Saúde Catalán) á carreira profesional sen discriminación algunha co estatutario fixo aínda cando a normativa vixente contemple esa discriminación, aplicando a Directiva europea de emprego temporal. Demandara o rexeitamento da súa solicitude persoal de carreira profesional. O Alto Tribunal español reafirma que a carreira profesional é unha condición de traballo sobre a que cae a obrigación, superior a toda norma local, da Directiva de non discriminación entre o temporal e o fixo

A Sala do contencioso-administrativo (a que leva os casos de persoal funcionario de calquera Administración Pública e do persoal estatutario dos Servizos de Saúde) do Tribunal Supremo ditou unha  sentenza este 18/12/2018, que sen dúbida, será importante pola evidente  xurisprudencia que pode establecer (ante demandas xudiciais) para o cobro da carreira profesional (horizontal) en igualdade de condicións que o persoal fixo. por parte do persoal estatutario temporal de longa duración dos Servizos de Saúde (e en xeral de calquera funcionario interino das Administracións Públicas, pola argumentación utilizada), que demande xudicialmente "simplemente" unha solicitude de carreira profesional que realizase como a faría calquera fixo e que lle foi rexeitada pola súa administración  pública baixo a argumentación de que a normativa vixente na devandita administración exclúe ao temporal.

En concreto, o Alto Tribunal español desestimou o recurso interposto polo Instituto Catalán de Saúde [ICS] contra a sentenza de 5/5/2017 da sección 4ª da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza catalán (recurso nº 294/2016)  que confirmaba á súa vez  a sentenza de 22/05/2016 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Girona, que daba a razón a unha Auxiliar Administrativa do Hospital Universitario de Girona, estatutaria interina de vacante desde 2009 e con diversos nomeamentos temporais con anterioridade desde 2003,  que viu rexeitada a súa solicitude de primeiro nivel de carreira profesional o 14/12/2015 por non ostentar nomeamento de estatutaria fixa nin tampouco caer nas condicións baixo as que se pasou a conceder a carreira profesional en certos casos especiais de persoal temporal do ICS tras un acordo cos sindicatos da súa Mesa Sectorial (o "II Acordo de persoal interino"), que esixía, ademais de cumprir os requisitos de antigüidade de 5 anos e méritos esixidos ao fixo, que o temporal non tivese " oportunidade de presentarse a un proceso selectivo da súa categoría".

O xulgado de primeira instancia xa sentenciou entón o dereito ao cobro da carreira profesional aplicando como xurisprudencia a sentenza de 21/12/2015 da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza Valenciana sobre a exclusión dos funcionarios interinos na carreira profesional da Generalitat Valenciana, a sentenza do propio Tribunal Supremo de 30/06/2014 nun caso similar en Castela e León e, especialmente, a  normativa de aplicación directa recollida na famosa Directiva Europea 1999/70/CE sobre emprego temporal (a cláusula 4 do Acordo Marco) que esixe que non haxa diferencia algunha en condicións de traballo entre o persoal temporal e o fixo comparable. En canto a esa esixencia do "II  Acordo de persoal interino", o xulgado considerábao irrelevante por quedar "desprazado" polo establecido pola normativa superior da Directiva comunitaria.

Con posteridade, o Tribunal Supremo xa confirmara en marzo de 2017 a sentenza do Tribunal Superior valenciano, o que levou ao Goberno da C. Valenciana a tomar a decisión do pago de oficio da Carreira Profesional aos seus funcionarios interinos, incluídos os seus estatutarios).

Por último, o Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea emitía un auto  o ano pasado, ante unha consulta ou "cuestión prejudicial" dun Xulgado de Zaragoza, que era claramente contrario á Directiva europea excluír ao Persoal de Administración e Servizos temporal da Universidade de Zaragoza da Carreira Profesional Horizontal. Este auto do Tribunal europeo (que non foi sentenza por ser unha mera repetición de sentenzas previas e ante a "claridade" do asunto nun tema que o Tribunal Europeo considera xa establecido por sentenza previa) levou tamén a esta Universidade a tomar a decisión de recoñecer de oficio o pago da carreira profesional , evitando así a molestia das demandas xudiciais do seu persoal ante este evidente dereito.

Agora o Tribunal Supremo nesta importante sentenza segue o seu criterio da sentenza previa de 2014, e en base á Directiva Europea mencionada, reafirmada polo  Auto do Tribunal europeo mencionado, establece que

o   a carreira profesional horizontal está incluída sen dúbida nas condicións de traballo , sobre as que a Directiva europea prohibe toda discriminación entre persoal fixo e temporal

o   que existe discriminación do persoal estatuario interino con respecto ao fixo  no Acordo da Mesa Sectorial catalán que a establecía para o persoal fixo

o   e que este tipo de persoal, estatutario interino, non pode ser excluído da carreira profesional (nin do seu recoñecemento nin do seu cobro)

Sentenciando en consonancia a desestimación do recurso do ICS, quedando confirmada por tanto a sentenza que obriga ao ICS a que admita e trate, en exacta igualdade de condicións que o fixo, a solicitude de primeiro nivel de carreira profesional desta estatutaria interina, e con retroactividade para todos os efectos económicos a 1/1/2016.

Nótese que esas sentenzas previas citadas do Supremo, a primeira de 30/06/2014  e a recente de marzo de 2017, eran sobre recursos a normativas de carreira profesional rexionais, de Castela e León e da Generalitat Valenciana, respectivamente, mentres que esta importante sentencia a demanda era contra a denegación dunha solicitude persoal e por unha empregada que non recorrera a normativa xeral, abríndose por tanto unha xurisprudencia bastante clara a obter a carreira profesional por esta "simple" vía (en todo caso, mentres que a administración non a abone de oficio, esixe reclamación xudicial, e ante unha administración "hostil", que habería que manter ata o nivel máximo de recurso que consiga dita administración).

En canto á situación no Servizo Madrileño de Saúde, a normativa vixente de carreira profesional segue excluíndo ao persoal temporal e denegando todo recoñecemento nas reclamacións. Asinouse un acordo na Mesa Sectorial o pasado 05/07/23018 que ademais da  recuperación progresiva  no caso do estatutario fixo de novos niveis da carreira profesional incluía en canto ao persoal temporal o compromiso de negociación  futura, acordo que finalmente non foi ratificado polo Consello de Goberno nin publicado en Boletín Oficial, aínda que se ditou unha resolución que trasladaba parte dos compromisos sobre o persoal estatutario fixo, mentres que para o persoal temporal, iniciouse unha certa negociación na devandita Mesa Sectorial .

http://apiscam.blogspot.com/2019/01/el-tribunal-supremo-confirma-el-derecho.html