• Número 419
  • 29 de xaneiro de 2019

Universidade de Compostela

Acordo para a integración do complemento de produtividade no complemento específico do persoal funcionario de Administración e Servizos

A Xunta de Persoal da USC acorda coa Xerencia a eliminación do complemento de produtividade

A Xunta de Persoal Funcionario da USC ven de asinar un acordo coa Xerencia polo que o complemento de produtividade se integra no complemento específico. A Xerencia da USC fai efectiva, deste xeito, unha reivindicación da propia Xunta de Persoal.

Xustifícase o acordo asinado en que:

“O acordo para a equiparación retributiva do Persoal Funcionario de Administración e Servizos da USC, con vixencia para o período 2007-2009, supuxo o pagamento ao persoal funcionario da universidade dun complemento articulado en dúas partes, a primeira con carácter consolidable e a segunda conforme a criterios de produtividade, vencellados á definición dun modelo retributivo que permitise avaliar a produtividade persoal de xeito diferenciado.

Toda vez que na actualidade non existe un mecanismo de avaliación que sirva de base para o reparto da produtividade pero continúa a percepción do complemento coa mesma natureza, por proposta da Xunta de Persoal o 20 de setembro de 2018 acordouse a súa integración no complemento específico, aplicando o cambio con efectos do 1 de xaneiro de 2019.

Con carácter xeral este acordo non supón un incremento do complemento específico en termos globais nin unha merma das retribucións que se viñan percibindo, senón que se trata dunha modificación que dá resposta á solicitude formulada polos representantes dos traballadores.”

Documento asinado