• Número 418
  • 21 de xaneiro de 2019

Xunta de Galiza

Modificacións á "Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia"

A Lei do emprego público modificouse tanto que pouco se parece á aprobada no ano 2015

Como ven sendo norma habitual, tanto o goberno do Estado como o galego aproveitan a promulgación de determinadas leis para modificar outras. O goberno da Xunta utiliza de xeito sistemático a denominada Lei de Acompañamento, ao aprobar a Lei de Orzamentos de cada ano para darlle “un repaso” á Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, este ano non podía ser diferente e o DOG do 28 de decembro de 2018 na Lei de medidas fiscais e administrativas, modifícase de novo unha lei que pouco a pouco vai cambiando, de tal xeito que xa se parece pouco á ditada no ano 2015.

Cambios máis salientables:

O punto número 3 do artigo 48 queda modificado como segue:

«3. As ofertas de emprego público poden prever que as prazas reservadas para persoas con discapacidade se convoquen conxuntamente coas prazas ordinarias ou mediante convocatorias independentes, garantíndose, en todo caso, o carácter individual dos procesos selectivos. As probas dos procesos obxecto de convocatoria independente serán de características similares ás que se realicen nas convocatorias ordinarias e as persoas que participen nelas deberán acreditar o grao de discapacidade indicado. As prazas incluídas nestas convocatorias computaranse na porcentaxe reservada na oferta de emprego público para a súa cobertura entre persoas con discapacidade.»

Engádeselle un número 5 ao artigo 55, coa seguinte redacción:

«5. Para asegurar a protección das vítimas de violencia de xénero durante o desenvolvemento dos procesos selectivos e nas listas de contratación temporal, serán adoptadas todas as medidas necesarias para a salvagarda dos seus dereitos e intereses, e en especial a protección dos seus datos persoais, nos termos establecidos no artigo 72.3.a).».

Modifícanse as letras a) e b) do artigo 77, que quedan coa seguinte redacción:

«a) Dentro de cada corpo ou escala existirán categorías profesionais divididas en graos de ascenso, aos cales irá vinculada a contía do complemento retributivo de carreira previsto nesta lei.

b) O persoal funcionario de carreira de cada corpo ou escala terá atribuída unha categoría profesional e un grao dentro dela, que para o persoal de novo ingreso será necesariamente a categoría inicial e o grao inferior desta.».

Modifícase o número 1 do artigo 121, que queda coa seguinte redacción:

«1. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un permiso retribuído de vinte e dúas semanas ininterrompidas, que se distribuirán por elección da persoa titular do dereito, sempre que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto.».

Modifícase o número 1 do artigo 122, que queda coa seguinte redacción:

«1. Nos casos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple, o persoal funcionario ten dereito a un permiso retribuído de vinte e dúas semanas ininterrompidas, do que se fará uso, por elección da persoa titular do dereito, en calquera momento posterior á efectividade da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou efectividade da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, sen que en ningún caso un mesmo menor poida dar dereito a varios períodos de aproveitamento deste permiso.».

Modifícase o número 3 do artigo 146, que queda coa seguinte redacción:

«As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei aboarán o complemento retributivo desde o primeiro día en situación de incapacidade temporal ou de gozo da licenza por enfermidade que, sumado á prestación do réxime xeral da Seguridade Social, acade o 100 % das retribucións fixas do mes do inicio da incapacidade temporal.».