• Número 417
  • 24 de decembro de 2018

Universidade

A nosa consideración do proceso establecido na USC para a regulamentación de xornada, horario… e control horario

De ningún xeito aceptariamos un procedemento de control horario exclusivo para o PAS

Como todos os procedementos son exportables, e diante da posibilidade de que o decisión adoptada en Compostela, poida ser un camiño polo que opte a Xerencia da Universidade da Coruña, queremos deixar claras certas consideracións polas que nós rexeitariamos incluso a proposta, aínda que non viñese coa engádega do control horario.

Puntos máis importantes que recolle a proposta realizada pola Xerencia da USC e que, segundo o que coñecemos foi aceptado na Mesa Xeral:

 Implantación da xornada de 35 horas (34+1), todo o persoal ven obrigado a realizar 40 horas de formación obrigatoria dentro da xornada laboral.

o   Non recuperan totalmente a xornada reducida que durante os meses de verán tiñan antes do ano 2012

 Implántase unha bolsa de 53 horas dispoñibles para a súa realización en momentos en que a acumulación de traballo o faga necesario

o   Establécese a flexibilidade horaria, cunha parte fixa de 5 (9:00 a 14:00 horas en quenda de mañá e de 16:00 a 21:00 horas en quenda de tarde). E con parte flexible para o resto de horas até computar a xornada que se recuperaría segundo o que se establece no documento.

o   Establécese o horario flexible por razóns de conciliación da vida familiar e laboral segundo o establecido no artigo 92 no Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Que é máis restritiva con respecto á das traballadoras e traballadores da Xunta de Galiza.

Cal é a nosa consideración ao respecto.

o   A nosa esixencia, así lla fixemos chegar ao xerente é a reposición da xornada nos mesmos termos que a que realizabamos antes da imposición realizada no ano 2012

o   Non aceptamos, de ningún xeito, a bolsa de horas, no seu día foi o eixo sobre o que xirou a modificación do Convenio Colectivo porque, na práctica, constatábase unha circunstancia discriminatoria ao ter que executalas, exclusivamente, o persoal da área de Conserxería, abrindo sábados...

A todo o sinalado temos que engadir que, de ningún xeito aceptariamos un procedemento de control horario exclusivo para o PAS, nin que comezase a aplicarse ao noso colectivo antes que ao PDI.