• Número 416
  • 17 de decembro de 2018

Universidade

Reunión do xerente cunha representación de cada sindicato e agrupación electoral con presenza na Xunta de Persoal

A nosa presenza tiña exclusivamente como obxectivo escoitar as propostas da Xerencia

O pasado xoves, día 13, convocad@s o día anterior polo xerente, reunímonos unha representación de cada sindicato e agrupación electoral con presenza na Xunta de Persoal coa Xerencia.

O xerente quería coñecer a posición de cada un dos sindicatos arredor dos tres puntos que estaban enriba da mesa:

100% en caso de IT. Gratificación por xubilación e Resolución xornada, horario de traballo, vacacións, e permisos e licenzas

A representación de APA sinalamos:

Xa ao comezo da reunión que a nosa presenza tiña exclusivamente como obxectivo escoitar as propostas da Xerencia, se as houber, porque considerabamos que onde se debían debater e tomar decisión sobre calquera cuestión era na Xunta de Persoal.

Sobre os temas obxecto do interese da Xerencia:

100% en caso de IT:

Insistimos no xa reclamado pola Xunta de Persoal, é dicir, a retirada do parágrafo que establece:

“Cando o abono do subsidio da incapacidade temporal (I.T.) sexa realizado directamente polo I.N.S.S., e non mediante pago delegado, o persoal deberá solicitar ante a Xerencia o abono do complemento da I.T, acompañada da resolución do I.N.S.S. na que se lle recoñece o importe da prestación, aos efectos do cálculo polo Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social do referido complemento.”

Unha vez consultado o Servizo de Retribucións aclaróusenos que:

O pago directo faise en casos nos que @s traballador@s superan os 12 meses de IT e pasa a ser o INSS o que fai o pago do salario. Actualmente na Universidade ninguén ten que facer ningunha xestión. Na nómina que recibe @ traballador@, detállase o soldo que lle corresponde e réstaselle o que paga a Seguridade Social. Sen facer a persoa interesada ningunha xestión.

O mesmo persoal do Servizo entende que ese texto carece de sentido para o persoal que cobra do I.N.S.S.

A Xerencia, na mesma tarde da reunión, modificou a instrución retirando o parágrafo

Gratificación por xubilación

Aínda que o documento denomínase “Acordo entre o reitor da Universidade da Coruña e a Xunta de Persoal de PAS para o aboamento dunha gratificación por xubilación á idade legal, asi como unha axuda familiar por falecemento e/ou incapacidade definitiva que supoña a ruptura da prestación de servizos coa UDC e dunha axuda por fillos/as do PAS con diversidade funcional igual ou superior ao 33%”, onde apareceron as diferenzas é no apartado da gratificación ao vincular o seu aboamento ao establecido nos respectivos plans de financiamento.

A circunstancia sinalada é inaceptable ao establecer un condicionante que discrimina @s traballador@s en función dun criterio que cambia cada certo tempo podendo supoñer unha clara discriminación entre @s traballador@s en función do ano da súa xubilación.

O xerente quedou en revisar e reconsiderar esta cuestión. Urximos que proceda á maior brevidade para non danar as espectativas d@s traballador@s en vías de se xubilar.

Resolución xornada, horario de traballo, vacacións, e permisos e licenzas

Neste importante tema as posicións están moi distanciadas ao negar a Xerencia a posibilidade de repoñer a xornada de 35 horas semanais, cuestión que poñemos como condición sine qua non para abordar o debate sobre os outros aspectos que contempla a proposta de resolución.

De momento, a Xerencia anunciou que, dada a discrepancia, paraliza a resolución.