• Número 416
  • 17 de decembro de 2018

Universidade

Resumo do Claustro Universitario do día 14

Aproveitaremos a circunstancia para transmitir ao resto da Comunidade Universitaria as cuestións de interese para o PAS

O pasado venres, día 14, realizouse o segunda reunión ordinaria do ano 2019 do máximo órgano de representación da universidade. Como punto central, e obrigado, da convocatoria, a orde do día establecía o debate e decisión sobre as Liñas xerais orzamentarias para o ano 2019.

Orde do día.

Informe do reitor

O informe do reitor estendeuse por máis dunha hora sen que nel figurase nin unha soa referencia ao PAS. Si mencionou, de xeito obrigado, a noticia publicada nun medio de comunicación, A UDC proxecta o maior parque tecnolóxico de Galicia na antiga fábrica de armas da Coruña sinalou que o proxecto xa estaba moi avanzado, incluso até o extremo de xa ter solicitado financiamento ao

Intervención da representación do PAS

A marxinalidade que o noso colectivo representa para o equipo de goberno reflíctese no informe do reitor no que nin sequera nos menciona. Non vou a analizar esta cuestión, como as actas reflicten o que realmente se expresa, o feito quedará aí para a historia.

Aproveito a circunstancia para requirir ao equipo de goberno e a Xerencia máis axilidade e achegamento ás posicións que mantén a Xunta de Persoal nos temas pendentes de resolver, todos eles de moita urxencia, máis tendo en conta que algún deles, cando menos,  preténdese que teña efecto retroactivo desde xaneiro de 2018.

Arredor da noticia aparecida hoxe na prensa sinalar que si o proxecto está tan avanzado que xa se pediu financiación ao IGAPE, sorprende, non que se publique a noticia senón que tardase tanto en publicarse. O feito de que á Comunidade Universitaria non se lle comunicase antes é unha afronta.

Resposta do reitor

Non se incluíu ao PAS no informe porque, como ben se establece, as cuestións aínda están enriba da mesa e non hai nada relevante que sinalar desde o último Claustro.

Sobre a falta de información, o reitor compara a circunstancia ao feito que ocorre con certa frecuencia que se produce cando na prensa se publica documentación das reunións do Consello de Goberno...

Resposta da representación do PAS

Voulle dar un só exemplo de información relevante que se produciu desde o último Claustro e que o mesmo feito si se incluíu nas actuacións respecto do PDI: O DOG do 31 de agosto de 2018 publica a Oferta de Emprego Público do PAS. Non teño tempo para buscar máis datos desta transcendencia, pero seguro que os hai.

Respecto da información a debate, o aparecido hoxe na prensa é o contrario do exemplo que pon o reitor, no caso que sinala o reitor trátase de información que coñece a representación da Comunidade Universitaria e que se filtra. No caso en discusión trátase de información que debendo ser coñecida por esa representación, enterámonos pola prensa.

Liñas xerais orzamentarias para o ano 2019

Representación do PAS

Concordamos co sinalado polo vicerreitor, o fondo estrutural é a columna vertebral que sustenta a actividade da universidade permitindo á institución o desenvolvemento da súa función.

A universidade non pode comportarse como unha empresa de servizos, cobrando aos alumnos a cantidade que corresponda polos servizos prestados. A universidade compre unha función social e esta función debe estar soportada por toda a sociedade.

Que o diñeiro non chegue non se debe a que o interlocutor da universidade o faga mellor ou peor, sexa máis hábil ou menos, a decisión de non outorgar o diñeiro necesario para o mantemento das labores propias da universidade tal e como a coñecemos é unha decisión política e quen adopta esta decisión está marcando o futuro da institución universitaria.

Vou ler o documento que o colectivo ao que represento preparou para responder ás liñas xerais orzamentarias para o ano 2019.

Sorpréndenos que nun tan reducido parágrafo de 5 liñas e pouco máis,  se poidan determinar as liñas xerais de actuación con respecto ao PAS. En todo caso do pouquísimo que se contempla no punto 7 Evolución do PDI e PAS podemos entender que as restricións económicas para o noso colectivo que levaron ao equipo de goberno dirixido polo Sr. Armesto a recortar partidas orzamentarias tan importantes para o PAS como a de acción social e formación, continuarán, de feito constatámolo no anteproxecto de orzamentos para o ano 2019.

Neste capítulo lembrámoslle a este equipo de goberno que desde os orzamentos do ano 2014 votamos en contra reivindicando a recuperación do diñeiro destinado a eses dous aspectos contemplados nos orzamentos de 2013. Tamén lle recordamos ao equipo de goberno e aos sindicatos que no seu día acordamos esta posición que a reivindicación da Mesa Sindical non quedaba reducida ao sinalado pois reivindicabamos un incremento desta partida até chegar ao 1,5% da masa salarial.

Por outra parte énchenos de incerteza o que nese reducido parágrafo se contemple, unha frase como ”optimizar recursos dispoñibles”, conceptos como o sinalado ou “flexibilidade”...  sabemos o que significan na neolíngua. Deducimos do reflectido que, a pesar de que o equipo de goberno coñece a carencia de persoal que se está a evidenciar tanto nos centros como nos servizos, o sr. reitor e as persoas que o acompañan nas vicerreitorías e na Xerencia insisten no que denominan contención do gasto neste capítulo o que significará máis precarización da plantilla.

Requirimos ao equipo de goberno que aposte pola estabilización dos postos de traballo con contratación precaria e que se demostraron, na práctica, que satisfán necesidades estruturais.

Mentres que isto non ocorra seguiremos a votar en contra.

Lembramos ás persoas que forman parte do equipo de goberno que a Lei de Orzamentos posibilita que as administracións que teñen unha taxa de reposición do 100%, entre elas as universidades “Adicionalmente, poderán dispor dunha taxa do 8 por cento destinada a aqueles ámbitos ou sectores que requiran un reforzo de efectivos, sempre dentro do marco da estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira”. Esta posibilidade nunca foi barallada pola institución.

Por outra parte a mesma Lei de Orzamentos, no seu Artigo 18, punto dous, contempla a posibilidade dun incremento adicional de ate o 0,30% da masa salarial para, entre outras cousas realizar a “implantación de plans ou proxectos de mellora da produtividade ou a eficiencia, a revisión de complementos específicos entre postos con funcións equiparables, a homologación de complementos de destino ou a achega a plans de pensións” que xa solicitamos á Xerencia pero que o Anteproxecto de Orzamentos para o ano 2019 non contempla.

Resposta do vicerreitor

Este equipo de goberno está claramente involucrado nas melloras sociais, se non se poden incrementar nos orzamentos é polo límite establecido para a masa salarial.

A representación do PAS ausentouse durante a votación para mostrar o seu rexeitamento

Quenda aberta de intervencións

Non podemos rematar a nosa intervención sen lembrar que a Universidade négase a incrementar o salario do persoal de proxectos e convenios nas mesmas cantidades que as establecidas para o PAS e o PDI e que se contemplan na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2018. Parécenos unha discriminación intolerable e un incumprimento dunha lei que de non variar a posición da Institución se terá que substanciar  nos xulgados.

Requirimos que o equipo de goberno reconsidere a posición adoptada e que proceda ao incremento sinalado.

Resposta do xerente

Leu esta mañá a demanda de conflito colectivo presentada. A posición da Universidade, tal e como se reflicte na demanda, é que a universidade non ten que facer fronte a eses incrementos que se reclaman, de todos os xeitos o xuíz ditaminará e cumprirase a sentenza.

A rreunión na páxina da Universidade. O 87% do Claustro aproba as Liñas Xerais Orzamentarias da UDC para o ano 2019