• Número 416
  • 17 de decembro de 2018

Administración pública

Publicación do acordo para a ampliación do permiso de paternidade a 16 semanas e aplicación da bolsa de horas para a conciliación

Acordos para a ampliación do permiso de paternidade a dezaseis semanas e para a ampliación da bolsa de horas

Resolución do 22 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publican os acordos para a ampliación do permiso de paternidade a dezaseis semanas e para a ampliación da bolsa de horas, prevista na disposición adicional centésima cudraxésima cuarta da lei 6/2018, do 3 de xullo, de PXE.

O Acordo do 9 de marzo de 2018, II Acordo para a Mellora do emprego público e de condicións de traballo, prevé a existencia dunha bolsa dun 5% da xornada anual para a conciliación da vida familiar e profesional que agora se procede a regulamentar.

Ligazón BOE