• Número 415
  • 10 de decembro de 2018

Universidade

A EGAP convoca curso monográfico sobre protección de datos e ciberseguridade dirixido ao persoal das universidades

Curso dirixido ao persoal empregado público das universidades do Sistema universitario de Galicia

No DOG do venres, día 7 de decembro publícase a convocatoria realizada pola Escola Galega de Administración Pública do curso monográfico Protección de datos e ciberseguridade, dirixido ao persoal empregado público das universidades do Sistema universitario de Galicia en situación de servizo activo ou asimilada.

Contidos

Neste curso monográfico trataranse, entre outros, os seguintes temas:

– Introdución á protección de datos persoais, antecedentes normativos internacionais, europeos e nacionais: intimidade versus privacidade.

– Visión xurídica do Regulamento xeral de protección de datos.

– A nova Lei de protección de datos persoais e de garantía dos dereitos dixitais.

– A figura do delegado de protección de datos.

– Política de protección de datos na universidade.

– A protección de datos en materia de saúde.

Desenvolvemento

Lugar: EGAP, na rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.

Datas: 18 e 19 de decembro de 2018.

Horario: mañá e tarde.

Duración: 11 horas lectivas.

Quinta. Número de prazas

Limitado pola capacidade do local.

Inscrición

As persoas interesadas deberán formalizar a súa inscrición a través do espazo «área de matrícula» da web da EGAP (https://egap.xunta.gal/matricula/).

Todas as persoas solicitantes que sexan persoal empregado público das universidades do Sistema universitario de Galicia en situación de servizo activo ou asimilada deberán enviar, antes de que finalice o prazo de inscrición, é dicir, o 13 de decembro, un correo electrónico a novas.egap@xunta.gal en que acheguen a certificación acreditativa de tal condición, para teren preferencia na selección tal como se establece nos puntos 3 e 7 desta resolución.

Criterios de admisión

A orde de admisión virá determinada pola data e a hora de presentación das solicitudes, e daráselle preferencia ao persoal empregado público das universidades do Sistema universitario de Galicia, en situación de servizo activo ou asimilada, tal como se establece no punto 3 desta resolución.