• Número 412
  • 19 de novembro de 2018

Universidade

Reunión coa Xerencia o vindeiro día 20

Pola estabilidade laboral. Convocatoria de todas as prazas vacantes na RPT!

O xerente ven de enviar á Xunta de Persoal a documentación das cuestións que forman parte da orde do día da reunión do vindeiro día 20. O primeiro que compre sinalar é que a Xerencia non envía a información relativa aos procesos de estabilización, documentación que se comprometera a remitir.

Información aportada pola Xerencia e que será a base da reunión convocada para o día 20:

Resolución do ------------------------------ pola que se convocan probas selectivas para a provisión de 17 prazas da escala administrativa da Universidade da Coruña vacantes no cadro de persoal funcionario da Universidade da Coruña.

Resolución do ------------------------------ pola que se convocan probas selectivas para a provisión de 14 prazas da escala técnica auxiliar (subescala auxiliar de servizos) da Universidade da Coruña vacantes no cadro de persoal funcionario da Universidade da Coruña.

Resolución do ------------------------------ pola que se convocan probas selectivas para a provisión de 2 prazas da escala de axudantes de arquivo, bibliotecas e museos da Universidade da Coruña vacantes no cadro de persoal funcionario da Universidade da Coruña.

Resolución do ------------------------------ pola que se convocan probas selectivas para a provisión de 1 praza da escala técnica superior (subescala calidade) da Universidade da Coruña vacantes no cadro de persoal funcionario da Universidade da Coruña.

Resolución do ------------------------------ pola que se convocan probas selectivas para a provisión de 1 praza da escala técnica superior (subescala informática) da Universidade da Coruña vacantes no cadro de persoal funcionario da Universidade da Coruña.

AVISO. Este é o “paquete” coas propostas da Xerencia, suxeitas a debate e modificacións.

A salientar:

As convocatorias de concurso-oposición establecen 70 puntos para a fase de oposición e 30 para a fase de concurso.

No apartado de experiencia, recóllese que se computará a acreditada polos candidatos, como funcionario de carreira ou interino ou persoal laboral fixo ou temporal, que desempeñasen funcións idénticas ou análogas as da respectiva convocatoria, tal e como reclamabamos.

Non se reflicte nas convocatorias a posible convalidación da titulación que permitiría a inscrición nas probas, tamén solicitamos que se explicitase.

Nalgunha convocatoria non se presenta temario e, nalgunha outra, aparece o temario da fase de promoción cando xa se sinalou en anteriores reunións que na promoción partíase da base de que as persoas que se presentaban xa realizaran unha proba anterior na que se demostraran coñecementos que non se requirían de novo.

Algunha da normativa que se sinala está xa desfasada

A proba práctica da convocatoria da escala administrativa C1, contempla que se realizará sobre o software de Microsoft, en concreto en Microsoft Word 2010 (procesador de textos) e o Microsoft Excel 2010 (folla de cálculo).

Aínda queda moito traballo por realizar.

Reiteramos a nosa posición sobre como se deberían desenvolver os procesos, selectivos correspondentes ás Ofertas de Emprego Público acumuladas como das convocatorias de estabilización. Volvemos a lembrar o que sinala a opinión da Avogacía do Estado ao respecto de como se debe realizar a fase de estabilización.

Manterémosvos informad@s.