• Número 411
  • 12 de novembro de 2018

Universidade

Reunión da Xunta de Persoal e posterior reunión coa Xerencia

Hai que poñerse ao día!

O martes da pasada semana iniciamos a comunicación co resto de sindicatos que forman parte da Xunta de Persoal no camiño de convocar unha reunión do órgano de representación para dar resposta á inacción institucional nos temas que se debateron no grupo de traballo de acción social-conciliación e sobre a recuperación da xornada de 35 horas así como do 100% de salario en caso de IT. , ese mesmo día, a última hora, a Xerencia remitiu unha convocatoria de reunión para o día 9 de novembro, xuntando a documentación que se comprometera a enviar a semana anterior.

Documentación enviada:

o   RESOLUCIÓN DE ____ DE __________ DE 2018 QUE REGULA A XORNADA, HORARIO DE TRABALLO, VACACIÓNS E CONCESIÓN DE PERMISOS E LICENZAS DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

o   ACORDO ENTRE O REITOR DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A XUNTA DE PERSOAL DE PAS PARA O ABOAMENTO DUNHA GRATIFICACIÓN POR XUBILACIÓN Á IDADE LEGAL, ASI COMO UNHA AXUDA FAMILIAR POR FALECEMENTO E/OU INCAPACIDADE DEFINITIVA QUE SUPOÑA A RUPTURA DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS COA UNIVERSIDADE DA CORUÑA E DUNHA AXUDA POR FILLOS/AS DO PAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL IGUAL OU SUPERIOR AO 33%

o   INSTRUCIÓN DA XERENCIA DO 5 DE OUTUBRO DE 2018 SOBRE O RÉXIME RETRIBUTIVO NA SITUACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL DO PERSOAL AO SERVIZO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

En primeiro lugar realizouse unha reunión da Xunta de Persoal na que, en esencia preparamos a reunión posterior coa Xerencia.

RESOLUCIÓN DE ____ DE __________ DE 2018 QUE REGULA A XORNADA, HORARIO DE TRABALLO, VACACIÓNS E CONCESIÓN DE PERMISOS E LICENZAS DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

A Xunta de Persoal acorda por unanimidade non aceptar a proposta da Xerencia que supón que, a cambio da restitución da xornada de 35 horas, recortaría substancialmente os días de asuntos particulares que pasarían a ser exclusivamente 6.

A Xunta de Persoal reclama a restitución da xornada e dos días de asuntos particulares aos que tiñamos dereito no ano 2012. É dicir, xornada de 35 horas e 10 días de asuntos particulares (9 + 1 para homologar co persoal laboral).

ACORDO ENTRE O REITOR DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A XUNTA DE PERSOAL DE PAS PARA O ABOAMENTO DUNHA GRATIFICACIÓN POR XUBILACIÓN Á IDADE LEGAL, ASI COMO UNHA AXUDA FAMILIAR POR FALECEMENTO E/OU INCAPACIDADE DEFINITIVA QUE SUPOÑA A RUPTURA DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS COA UNIVERSIDADE DA CORUÑA E DUNHA AXUDA POR FILLOS/AS DO PAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL IGUAL OU SUPERIOR AO 33%

ABOAMENTO DUNHA GRATIFICACIÓN POR XUBILACIÓN Á IDADE LEGAL:

A Xunta de Persoal non acepta a proposta por:

1.    Contémplase unha gratificación de 400€ por ano traballado o que suporía que para alcanzar a cantidade de 18.000€ habería que traballar 45 anos, algo que parece imposible alcanzar.

2.    Establécese a súa vixencia exclusivamente até a finalización do actual plano de financiamento do Sistema Universitario Galego (SUG) o que obriga a renegociacións periódicas coa inseguridade que isto produce.

AXUDA FAMILIAR POR FALECEMENTO E/OU INCAPACIDADE DEFINITIVA QUE SUPOÑA A RUPTURA DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS COA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

A Xunta de persoal insta a retirada da obriga de que a persoa ou familia da persoa afectada reclame a axuda. Ínstase a incluíla na liquidación que proceda e de xeito automático.

INSTRUCIÓN DA XERENCIA DO 5 DE OUTUBRO DE 2018 SOBRE O RÉXIME RETRIBUTIVO NA SITUACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL DO PERSOAL AO SERVIZO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

A Instrución limítase a establecer o recoñecemento do dereito. A Xunta de Persoal, respecto do “Plan de control do absentismo”, entende que se ten que negociar con todos os sectores afectados, PDI laboral, PDI funcionario, PAS laboral, PAS funcionario... coa finalidade de que todos os traballadores e traballadoras teñamos as mesmas condicións, nunca aceptaría un procedemento que afectase exclusivamente ao PAS.

Reunión Xerencia - Xunta de Persoal

Posteriormente á reunión da Xunta de Persoal realizouse a reunión co xerente na que se lle transmitiron as decisións adoptadas.

RESOLUCIÓN DE ____ DE __________ DE 2018 QUE REGULA A XORNADA, HORARIO DE TRABALLO, VACACIÓNS E CONCESIÓN DE PERMISOS E LICENZAS DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Despois dunha longa discusión o xerente solicita que se lle transmita, por escrito, unha proposta alternativa, Pola súa parte revisará, tamén, a proposta.

ACORDO ENTRE O REITOR DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A XUNTA DE PERSOAL DE PAS PARA O ABOAMENTO DUNHA GRATIFICACIÓN POR XUBILACIÓN Á IDADE LEGAL, ASI COMO UNHA AXUDA FAMILIAR POR FALECEMENTO E/OU INCAPACIDADE DEFINITIVA QUE SUPOÑA A RUPTURA DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS COA UNIVERSIDADE DA CORUÑA E DUNHA AXUDA POR FILLOS/AS DO PAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL IGUAL OU SUPERIOR AO 33%

O xerente revisará a proposta no que se refire á cantidade anual coa finalidade de chegar aos 500€.

Entende que o acordo debe remitirse á Lei de financiamento para asegurar a súa viabilidade.

Acepta que, no caso de falecemento... a cantidade deste concepto se inclúa automaticamente na liquidación.

INSTRUCIÓN DA XERENCIA DO 5 DE OUTUBRO DE 2018 SOBRE O RÉXIME RETRIBUTIVO NA SITUACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL DO PERSOAL AO SERVIZO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Proponse a retirada do punto “Plan de control do absentismo” coa finalidade de acadar o acordo. Acéptase.

O xerente informa:

Promocións 2018 e OEP acumuladas. O martes desta semana remitirá as propostas das convocatorias e temarios das promocións e quenda libre. Convocará unha reunión para o día 15 coa finalidade de debatelas.

Estabilización. Comunica que estivo a revisar as prazas suxeitas a ser estabilizadas. Pediu instrucións á Consellería de Facenda de como proceder, comunicándolle que fora a única institución que o fixera. Espera que en próximas datas poderá presentar unha proposta. Asegura que ao estar orzadas ao grupo superior do barrado, non existe incremento orzamentario neste proceso.

A modificación da OEP 2018 da que xa vos informamos será remitida nesta semana ao DOG para a súa publicación.

Entende que as conversas co Concello polos aparcadoiros están esgotadas. Reclámaselle máis frecuencias de autobuses á hora de comezo da xornada laboral.

Quenda aberta de intervencións. Entre outras intervencións:

Requírese, unha vez máis, a revisión do tempo máximo de estacionamento (o bono só contempla 5 horas), este tempo non chega para as reunións da Xunta de Persoal e reunións posteriores coa Xerencia. Ínstase as reunións fóra da Reitoría para evitar problemas de aparcadoiro

o   O Xerente sinala que está no camiño de xestionar un bono que abarque 7 horas. Prefire as reunións na Reitoría.

Non enviou a Resolución pola que se reordena o Servizo de Xestión Económica

o   Enviaraa proximamente.

Mentres que non se levan a efecto as obras encamiñadas á optimización da climatización e xestión da enerxía na Reitoría, se revise a instalación eléctrica que, na actualidade ten microcortes que reinician o hardware e producen cortes eléctricos cando o persoal para facer fronte ao frío recorre a estufas.

o   O xerente toma nota.

Votación electrónica.

o   O xerente sinala que non proporcionará cobertura para a súa realización.

Comisións de servizo en asuntos económicos. Ínstase a reconsideración da Resolución de Xerencia de 2 de xullo de 2018, por non cumprir os obxectivos desexados.

o   O xerente sinala que aínda que todo é mellorable, se non se fai unha proposta fundamentada non a revisará