• Número 409
  • 29 de outubro de 2018

Universidade

Resumo da reunión Xerencia-Xunta de Persoal do día 22

Unha densa reunión que resumimos

Como vos informamos, o luns 22, convocados pola Xerencia, realizouse unha reunión que tiña como único punto da Orde do día a revisión da Oferta de Emprego Público de 2018. A este único punto, a Xunta de Persoal intentou engadir os puntos, que na reunión do día 18, considerara de urxente toma de decisión.

O xerente non aceptou incluílos na Orde do día como puntos para toma de decisión, sinalou que, non obstante, informaría dos mesmos no apartado de rogos e preguntas.

Xa metidos no desenvolvemento da reunión o xerente formula a razón da convocatoria na recepción dunha notificación da Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, Dirección General de Costes de Persoanal y Pensiones Públicas, na que se sinala que unha das prazas que se computaba como baixa procedía do ano 2016, polo tanto “no puede ser tenida en cuenta para el cálculo de la tasa de reposición. El número máximo de plazas a ofertar de personal de administración y servicios de la Universidad de La Coruña en 2018 asciende a 10

Na notificación recibida explicítase que, polo tanto, a Oferta de Emprego Público de 2018 é contraria á normativa básica e sinala que, “ por lo que esta Dirección General anuncia su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la misma”. Aínda así, dá un mes de prazo para corrixir a Resolución de 3 de agosto de 2018, incluíndo só 10 prazas en lugar das 11 que contempla. A Xerencia sinala que a institución decidiu, polo tanto, retirar unha das prazas da Oferta. Pregunta á Xunta de Persoal o seu parecer.

A Xunta de Persoal, na reunión do día 18, acordou por maioría, cos votos en contra de CCOO e UGT, que a praza a retirar debía ser a praza do grupo A2 que figuraba na Oferta, entendendo que as prazas máis necesarias, máis aínda desde a promoción recentemente realizada, son as de posto base.

O Xerente, a pesar de que é unha posición absolutamente minoritaria na Xunta de Persoal, coincide con CCOO e UGT en que a praza a retirar será a do grupo C1 da Escala administrativa que pasará de 6 a 5 prazas.

Na quenda aberta de intervencións, entre outras cousas, tratouse:

Temas debatidos no Grupo de traballo de acción social-conciliación xunto coa recuperación das 35 h. e 100% das retribucións en caso de IT o xerente comprométese en que na semana do 29 de outubro enviará unha proposta, convocándose a reunión para adoptar acordos na semana do 5 de novembro.

OEP acumuladas, estabilización. Na semana do 12 de novembro fixarase unha reunión para debater as propostas que se enviarán previamente por parte da Xerencia

Promocións 2018. O xerente enviará proposta de convocatoria e temarios. Insistimos, desde a Xunta de Persoal, en que non debería existir dificultade en facer este procedemento dun xeito rápido, pois é unha convocatoria na que se repiten categorías que xa foron obxecto de promoción.

Roupa de traballo, o xerente sinala que na primeira ou segunda semana de novembro debería de estar resolto. Sobre este tema a Xunta de Persoal comunicoulle a decisión, que por unanimidade adoptou na reunión do día 18 de denunciar, diante da Inspección de Traballo, o incumprimento de entrega no prazo establecido na normativa. Protéstase porque non se cubriu a praza de Técnico relacións laborais e acción social, durante a prolongada IT da persoa que a ocupa.

Concurso de méritos do persoal do SIC. A Xunta de Persoal insiste en que se cumpra o establecido no acordo asinado no ano 2015. O xerente sinala que segundo a súa apreciación compren o asinado e que se acompasará o proceso de cobertura de prazas por quenda libre ao concurso. A Xunta de Persoal reitera que, legalmente, corresponde a prioridade na elección de vacantes @s funcionar@s en activo antes da incorporación d@s funcionari@s que se incorporen despois dunha oposición.

Reordenación no Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica.  A Xunta de Persoal ten constancia de que se realizaron cambios neste servizo, reclama se lle proporcione a Resolución de Xerencia, para avaliar o alcance das modificacións realizadas. Requirimos, unha vez máis, á Xerencia que cando se proceda a algunha actuación que afecte a algún traballador ou traballadora ou como pode pasar neste caso que afecte incluso á propia RPT, verémolo cando se nos proporcione a Resolución, se trate previamente coa representación unitaria dos traballadores e traballadoras.

Convocatoria de axudas sociais.  A Xunta de Persoal reclama que cando se fagan convocatorias se discutan previamente coa representación das traballadoras e traballadores.

RPT. Pregúntase cando se vai entregar o proxecto de RPT, o xerente sinala que deu instrucións aos servizos dependentes de Xerencia e ás Vicerreitorías para que lle manifestasen as súas apreciacións, necesidades..., a día de realización da reunión recibiu moi poucas respostas.

Nova estrutura de dietas. A Xunta de Persoal entende que se debe negociar unha nova estrutura das dietas, o actual está obsoleto, as cantidades que se sinalan para os grupos máis baixos son insuficientes. Na reunión do día 18 decidiramos estruturalas en dous grupos no que o A1 quedaría como está, formándose outro grupo co resto. O xerente quedou en estudalo.

Consulta ao colectivo mediante voto electrónico da porcentaxe a establecer nas convocatoria de quenda libre das fases de concurso e oposición. O xerente considera, do mesmo xeito que CCOO e UGT, que a responsabilidade da decisión debe recaer no órgano de representación, considerando que, ao seu parecer non procede a consulta.

Desde a nosa opción sindical non aceptamos a intromisión da Xerencia nos criterios que deben sustentar a actuación da Xunta de Persoal, órgano de representación autónomo da vontade da empresa. Á Universidade, neste caso só lle corresponde sinalar se vai poñer os medios necesarios para a consulta, e, de facerse a consulta, se aceptará o resultado da mesma.

Aparcadoiro da Reitoría. Sinálase desde a Xunta de Persoal que, de impedirse o estacionamento na Reitoría, nese espazo non pode aparcar ninguén, non se entende que poidan existir privilexios a este respecto, o Equipo de Goberno e as persoas que actualmente gozan deste privilexio deben ter o mesmo tratamento que o resto das traballadoras e traballadores. Reclamouse máis tempo para o bono de aparcadoiro ás persoas que teñen que realizar algunha actuación na Reitoría, e que se teña en conta ás persoas que por razón de traballo teñen que saír a realizar tarefas fóra da Reitoría.