• Número 409
  • 29 de outubro de 2018

AEAT - IRPF

A Axencia Tributaria informa sobre como reclamar a devolución do IRPF da baixa por maternidade

Infórmate. Reclama!

A Axencia Tributaria ven de publicar o modelo oficial de reclamación das cantidades satisfeitas en concepto de IRPF durante a baixa por maternidade. No ficheiro que xuntamos inclúense as instrucións para realizar a reclamación.

O dereito á reclamación do diñeiro deducido en concepto de IRPF por esta circunstancia, está recollido na sentenza do Tribunal Supremo de 3 de outubro de 2018. Na sentenza reflíctese que:

"Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".