• Número 406
  • 08 de outubro de 2018

Persoal interino

O Tribunal Supremo declara nulo o cesamento de interinos contratados de maneira abusiva

O Alto Tribunal recoñece o seu dereito para manter o posto de traballo e percibir retribucións

A Xustiza Europea segue marcando o paso aos tribunais españois en materia de dereito laboral e emendando a reforma laboral do Goberno de Mariano Rajoy. O Tribunal Supremo declarou nulo o cesamento de interinos contratados de maneira abusiva e recoñeceu o seu dereito a manterse nos seus postos de traballo percibindo as retribucións non abonadas mentres a Administración non cumpra coa normativa vixente.

Seguindo o criterio marcado en diversos pronunciamientos polo Tribunal de Xustiza Europeo, a Sección Cuarta da Sala III, do Contencioso-Administrativo, ditou dúas sentenzas nas que revoga parcialmente as resolucións do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco en relación con senllos cesamentos (declarados ilegais pola Sala de Bilbao, en pronunciamiento confirmado agora en casación) dun funcionario interino municipal e dunha empregada eventual de carácter estatutario.

O Supremo recoñece así fraude de lei no uso continuado e abusivo de contratos temporais e sinala que “a consecuencia do devandito abuso é a subsistencia e continuación das relacións de emprego, cos dereitos profesionais e económicos inherentes a ela, desde a data de efectos do cesamento ilegal cuxa nulidade confirma e ata que a Administración cumpra na debida forma o que ordena a normativa aplicable”.

Precisa que “o cesamento só pode ter lugar cando a praza se ocupe polo procedemento correspondente por funcionario ou persoal de carreira, ou cando volva o seu titular, ou cando termine o programa temporal que debe executarse ou cando finalice a acumulación de tarefas motivadora do nomeamento”.

O Supremo destaca que os dous traballadores “cubrían necesidades que, de feito, non tiñan carácter provisional, senón permanente e estable” e que, en caso contrario, a Administración deberá recorrer “ao tipo de nomeamento que proceda impedindo en todo caso que perdure a situación de precariedade de quen eventual e temporalmente teñan que prestar as funcións correspondentes”.

A XUSTIZA EUROPEA MARCA EL PASO AOS TRIBUNAIS ESPAÑOIS

En setembro de 2016, a Xustiza Europea tachou de discriminatoria a lexislación española e recoñeceu o dereito dos traballadores temporais a percibir unha indemnización por despedimento de 20 días por ano de servizo equivalente á dos traballadores fixos.

Por mor dese pronunciamiento, en outubro de 2016, o Tribunal de Xustiza de Madrid asumiu o fallo europeo e recoñeceu o dereito dunha traballadora do Ministerio de Defensa a unha indemnización de 20 días por ano traballado.

Noutra sentenza de abril de 2017, o Supremo daba a razón nos mesmos termos a un traballadora Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) á que se rescindiu o contrato.

En xuño de 2017, o Supremo considerou “fraude de lei” os contratos temporais de docentes para cubrir necesidades de carácter estrutural e ordinario, por mor da demanda dun profesor da Universidade de Barcelona.

A Xustiza Europea tamén se pronunciou en febreiro de 2017 marcando un precedente en canto ao despedimento durante unha baixa médica que declarou como despedimento nulo.

Noutra importante sentenza en materia de dereito laboral, o Supremo tamén se pronunciou sobre os permisos de matrimonio, nacemento e falecemento ao fixar que non computarán en días non laborables

https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/supremo-declara-nulo-cese-interinos-contratados-manera-abusiva/20181004171011156213.html

Até aquí o artigo. Pero, como as sentenzas están suxeitas a interpretación, para que poidades facer unha análise propia, poñémolas á vosa disposición..

Persoal estatutario do Servizo de Saúde

Funcionario interino da Administración local