• Número 404
  • 24 de setembro de 2018

Universidade

Reunión da Xunta de Persoal e posterior reunión coa Xerencia

Unha nova reunión da Xunta de Persoal co xerente

O pasado xoves, día 20, realizouse unha reunión da Xunta de Persoal que, como puntos máis importantes, da orde do día tiña a elección de presidente e secretario e abordar o debate e toma de decisión sobre a proposta da Xerencia de xornada, horario de traballo, vacacións, permisos e licenzas

Reunión da Xunta de Persoal

Na reunión comunicamos que se realizara unha reunión da Comisión de Asuntos Económicos delegada do Consello de Goberno. Nesta reunión presentóusenos, de novo, un convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura e a UDC para o desenvolvemento de novas accións de I+D+i, que leva aparellada unha nova encomenda de xestión, neste caso ao CITIC, xestionado por unha fundación de dereito privado. Como facemos sempre manifestámonos en contra da externalización de tarefas que son propias da institución.

A representante da Xunta de PAS no Consello de Goberno informa que votou en contra da Oferta de Emprego Público e que reclamou a actuación da universidade diante do concello pola falta de aparcamento na zona da Reitoría debido á reserva de prazas para residentes e comerciantes da Cidade Vella.

Xa no desenvolvemento da orde do día.

-        Non se presentan candidat@s para asumir a responsabilidade dos cargos de presidente e secretario, polo tanto continúan realizando as funcións as persoas que até o momento os viñan desenvolvendo. Hai unha proposta de axuda que se analizará na vindeira reunión.

-        Mesa de negociación. Pola nosa parte consideramos, xa o sinalamos na Xunta de Persoal e debatémolo co xerente, que non á lugar á subdivisión da Xunta de Persoal, entendemos que a Xunta de PAS é o órgano elixido pol@s traballador@s con capacidade legal para abordar calquera negociación.

-        Acórdase reclamar a recuperación da xornada de 35 horas, a partir desta circunstancia, mellorar nos aspectos que se contemplan na proposta que a Xunta de PAS fixo á Xerencia, na reunión realizada o 12 de xullo, e que non se inclúen, na súa totalidade, na proposta de xornada... remitida pola Xerencia.

-        Na quenda aberta de intervencións

-        Para dilucidar as diferenzas existentes na Xunta de Persoal fálase de recorrer á votación electrónica para que o colectivo se pronuncie sobre as propostas do cómputo da fase de concurso nas convocatorias de quenda libre, non se adopta ningunha decisión aínda que a nós parécenos axeitado.

-        Solicitar a modificación da convocatoria de promocións, para que se adapte ao acordo asinado no ano 2015

-        Acórdase reclamar a convocatoria do concurso de méritos nas prazas do SIC

-        Acórdase reclamar, unha vez máis, a actualización das listas do Convenio de Mobilidade e instar, de novo, a reunión dos tres xerentes para poñer en marcha o Convenio.

Reunión da Xunta de Persoal coa Xerencia

Na reunión co xerente a Xunta de Persoal insta a recuperación da xornada de 35 horas. O xerente móstrase remiso a abordar esta cuestión sinalando que iso ten que ser froito dunha negociación e que, en calquera acto dese tipo, póñense enriba da mesa cuestións que as partes consideran importantes, cedendo nalgunhas posicións cada parte.

A Xunta de Persoal sinala que cando se efectuaron recortes de dereitos, os respectivos reitores e xerentes sinalaron que se vían na obriga de realizalos “por imperativo legal”, e que se restituirían a medida que fose posible legal e economicamente (nos recortes de salario). Agora a normativa permite, entre outras cousas, a recuperación das 35 horas de xornada, corresponde polo tanto o seu restablecemento.

Non aceptamos que a recuperación dun dereito estea condicionada á perda doutros!

O xerente queda en estudalo e facer unha proposta.

A Xunta de Persoal reclama as modificacións na proposta de xornada... remitida polo xerente, para adaptala á proposta realizada pola Xunta de PAS transmitida na reunión do día 12 de xullo coa Xerencia.

A Xunta de Persoal reclama a discusión en bloque de todas as propostas debatidas no Grupo de Traballo de Conciliación e Acción Social.

Quenda aberta de intervencións

‾    Pregúntase por cando se van a executar as OEP acumuladas. @s traballador@s queren saber a previsión de convocatorias para proceder, entre outras cousas á súa preparación.

-        Resposta, convocaranse canto antes, aínda así non é capaz de establecer datas, nin sequera aproximadas.

‾    Porque o xerente opta nas convocatorias de concurso-oposición de quenda libre por unha proporción do 70/30 cando se lle transmitira desde a Xunta de Persoal un acordo maioritario de 80/20?

-        Resposta, respectando a vontade da Xunta de Persoal e establecendo un criterio propio da Xerencia, para as actuais convocatorias non se vai reconsiderar pero para as vindeiras estará ao que sinale a Xunta de Persoal.

‾    Que se realice a corrección de erros na convocatoria de promocións para especificar que a convocatoria refírese ao persoal do SIC e o resto de persoal funcionarizado en 2015, senón será competitiva en categorías que non debería selo.

-        Resposta, entende o xerente que non hai base legal para modificar a convocatoria nin para establecer un criterio que evite que se poida presentar quen reúna as condicións da convocatoria.

‾    Cambio de criterio do xerente respecto da valoración diferenciada da antigüidade. No concurso de méritos xa executado, o xerente cambiou, de forma unilateral, as bases da convocatoria, baseándose nun informe da Asesoría Xurídica, para el vinculante, equiparando a valoración da antigüidade na UDC e noutras administracións. A convocatoria de concurso-oposición de quenda libre publicado contempla a valoración diferenciada da antigüidade. Porque a Xerencia cambia de criterio agora? Que base argumental fundamenta ese cambio de criterio?

-        Non somos capaces de transcribir a resposta porque foi un lío no que o xerente se limitou a sinalar que iso era o que quería a Xunta de Persoal, pero tamén era o acordado na convocatoria do concurso de traslados que el modificou de xeito persoal sen tratalo tan sequera co órgano de representación.

‾    Convocatoria urxente do concurso de méritos no SIC

-        Resposta, a convocatoria realizarase acompasando as promocións coa convocatoria.

‾    Actualización das listas do Convenio de Mobilidade e instar, de novo, a reunión dos tres xerentes para poñer en marcha o Convenio.

-        Resposta, As listas actualizaranse de xeito inmediato polo Servizo de PAS, os xerentes das outras universidades non teñen interese en poñer en marcha o Convenio de Mobilidade.