• Número 402
  • 17 de setembro de 2018

CUT - Alternativas na Xustiza

Novo xesto de desprezo da Xunta: segue a manter a suspensión na bolsa de horas

Tres meses despois de presentar AXG-CUT, o pasado 12 de xuño, escrito solicitando que se alzase a suspensión provisional acordada de xeito unilateral por parte da DXX

Tres meses despois de presentar AXG-CUT, o pasado 12 de xuño,  escrito solicitando que se alzase a suspensión provisional acordada de xeito unilateral por parte da DXX, no día de hoxe presentamos novo escrito: a falta de 3 meses para rematar o ano, entendemos que é hora xa de que sexa coherente e deixe de castigar @s traballador@s da xustiza galega.

 

DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA RÚA MADRID - 2/4 - 2º ANDAR 15.781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desde ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT remitimos  o presente escrito  para reiterar a solicitude  do ESCRITO PRESENTADO EN DATA 12 DE XUÑO, no que SE SOLICITABA QUE CON CARÁCTER URXENTE  E  INMEDIATO  SE  LEVANTASE  A  SUSPENSION  PROVISIONAL  ACORDADA  DE  XEITO UNILATERAL POLA DIRECCIÓN  XERAL DE XUSTIZA  en  resolución de data 27 de decembro  de  2017, e con efectos a partires do día 1 de xaneiro de  2018.

A lei orgánica 8/12, de 27 de decembro (que modificaba a lei 6/85, do 1 de xullo - LOPX-) de unha nova redacción ao artigo 503 ( referente aos permisos do persoal ao servizo da administración de xustiza, e equiparándoos aos días corresponden tes por asuntos particulares co persoal funcionario da administración xeral do Estado). O resultado foi unha minoración de tres días a maiores de desfrute para os funcionarios de xustiza de Galicía.

Por tal razón, a Dirección Xeral de Xustiza ditou unha resolución con data 12 de febreiro de 2014 pola que se ditan instrucións relativas ao uso da tarxeta de identificación persoal, ao control do cumprimento da xornada e horarios de traballo e máis a tramitacíón das solícitudes de vacacións, permisos e licenzas para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza, cuxo artigo 10 articulou a posibilidade de que, mediante un sistema de compensación de horas realizadas de xeito voluntario polo traballador na parte flexible do horario, o persoal ao servizo da  Administración  de Xustiza puidese acumular un número de horas equivalente a tres xornadas laborais, e, en consecuencia, a poslbilidade de desfrute de ata tres días completos de   libranza.

Na resolución ditada o día 27 de decembro de 2017, a DXX suspendeu de xeito UNILATERAL a bolsa de horas (que fora implantada no ano 2014). A devandita suspensión realizada pola DXX foi efectiva desde o día 1 de xaneiro de 2018.

A xustificación da Administración ( Xunta de Galicia) para esta supresión foi que estaba e fase de tramitación no Congreso dos Deputados a proposición da lei  orgánica de modificación da  LOPX.

Consideramos desde ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT que a presa que tivo a Xunta de Galicia para levar a cabo esta medida foi errónea.

A día de hoxe, 11 de setembro, aínda non está rematada a tramltación da proposición de lei, polo que o perxuizo para o traballador é evidente, polo que esiximos, que, de xeito inmediato, se proceda á restitución da bolsa de horas (e, nos meses que restan do ano 2018, os traballadores poidan acumular horas na parte do horario flexible).o:p>

Nove meses despois, sen data concreta para a aprobación da proposición de lei modiflcativa  da  LOPX,  cómpre que a DXX levante a devandita suspensión.

Tal e como figura na propia resolución da DXX do 27 de decembro de 2017, se aprobase a modificación da LOPX  6 / 8,5, 1 XULLO, durante o vindeiro ano,  se levante  a  dita suspensión

ALTERNATIVAS  NA  XUSTIZA-CUT  SOLICITA  QUE  DE  XEITO  INMEDIATO   E  URXENTE   se levante a suspensión provisional acordada pola Dirección Xeral de Xustiza en  resolución de  data 27.12.2017 (e efectos desde 1.1. 2018) e se proceda á hablli ción no sistema KRONOS da opción correspondente ao cómputo de horas.

Preme nas imaxes para ampliar

Ligazón á entrada no blog 12 xuño 2018