• Número 402
  • 17 de setembro de 2018

Administración Autonómica

Feijoo quere seguir nomeando as xefaturas a dedo

Con este cóctel, na práctica, a Xunta poderá proceder de xeito análogo ao actual

A Xunta ven de anunciar a bombo e prato que 591 postos, até agora cubertos a dedo, pasarán a se ocupar mediante concurso específico, intenta maquillar, deste xeito, o escándalo que supoñía o uso desaforado que da libre designación se facía na administración autonómica. O que aparenta ser unha forma menos discrecional de acceso aos postos xefatura, na práctica permite facer o mesmo, cámbiase o procedemento para ter o mesmo resultado, explicámonos.

Proxecto de Decreto remitido aos sindicatos

Sección 2ª.-Concurso específico

Artigo 20.-.Concurso específico.

6.- O concurso específico constará de dúas fases, a primeira, consistirá na valoración dos méritos, xerais ou específicos, na forma que se determine nas bases da convocatoria. Esta primeira fase supoñerá como mínimo o cincuenta e cinco por cento da puntuación máxima alcanzable.

A valoración destes méritos corresponderá á comisión de valoración que será nomeada pola persoa titular da consellería convocante.

A segunda fase na que se valorarán as capacidades, as aptitudes ou os coñecementos, que se determinarán na correspondente convocatoria, tales como, a realización de probas de carácter práctico, memorias, entrevistas ou test profesionais, ou a valoración de informes de avaliación ou outros sistemas similares. As características técnicas destes medios de valoración deberán gardar relación directa co perfil do posto que se vai a prover e garantir o respecto do principio de obxectividade. Esta segunda fase tamén será realizada pola comisión de valoración.

Artigo 21. Comisión de Valoración do concurso específico.

2.- A comisión de valoración adecuarase ao criterio de paridade entre homes e mulleres , a súa composición responderá aos principios de profesionalidade e especialización, serán nomeadas pola consellería convocante e terán a seguinte composición:

-Un/unha presidente/a, a proposta da Consellería convocante.

-Tres vogais, a proposta da Consellería convocante.

-Un secretario, con voz e voto, a proposta da Consellería competente en materia de función pública.

Conclusións:

-          A segunda fase permite unha amalgama de posibilidades de avaliación que van desde as entrevistas até probas de carácter práctico pasando pola realización de memorias. Moitas das posibilidades non deixan rastro, é dicir, @s aspirantes non teñen posibilidade de demostrar a calidade do procedemento realizado, sendo, en moitas desas posibilidades que se apuntan nesta segunda fase de cualificación discrecional.

-          A comisión de valoración ten unha composición que unicamente contempla a representación institucional, non hai ningún representante d@s traballador@s

Con este cóctel, na práctica, a Xunta poderá proceder de xeito análogo ao actual vestindo a convocatoria dun xeito que semella respectar a independencia do poder político, cousa que se demostra como falsa.

Os sindicatos teñen de prazo para presentar alegacións á proposta até ás 14:00 horas do vindeiro 21 de setembro.