• Número 400
  • 25 de xuño de 2018

Universidade

Situación actual

Un repaso á situación actual

Cando no PASquín nos despediamos até o final do período de vacacións, anunciamos que, no caso de se producir unha situación que o requirise, publicariamos o noso parecer ao respecto.

Primeiramente significar que dúas persoas que formaban parte da candidatura de APA, Manuela Pinazas Rego e Nuria Vieira Sousa, anunciaron a súa renuncia, tanto aos seus cargos na Xunta de Persoal como no Consello de Goberno. Esta circunstancia, polo menos mentres non se recompoña a candidatura, supón un cambio na correlación de forzas que compoñen a Xunta de Persoal, o que obriga á nosa agrupación a presentar a renuncia ás responsabilidades que viñamos ostentando nese órgano de representación. Esta decisión anunciouse, na Xunta de Persoal do pasado día 24 de xullo.

Ao noso entender, e dado o esgotamento que observamos na actual Xunta de Persoal, corresponde que se adopten as decisións urxentes que o órgano ten enriba da mesa para, posteriormente proceder á convocatoria dunhas novas eleccións ás que se presenten candidaturas preparadas para abordar retos tan importantes como a negociación da nova RPT.

Convocatorias

Este é o segundo proceso de estabilización que se realiza na UDC, o primeiro tivo como referente a RPT de 2005, nese caso, todas as vacantes desa RPT foron susceptibles de seren convocadas con procedementos de estabilización o que levou á publicación de convocatorias que respondesen a esa finalidade. Así se fixo, tanto no colectivo de PAS funcionario – con convocatorias que sinalaban 36 puntos para a fase de concurso – como no colectivo de PAS laboral – con convocatorias que establecían 40  puntos para a fase de concurso –.

O acordo entre as centrais sindicais maioritarias, a nivel de estado, e o goberno do PP que se contempla no punto 9 do Artigo 19 dos Orzamentos Xerais do Estado establece:

“9. Además de lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017...”

O reflectido na Lei de Orzamentos obriga á realización de dúas convocatorias diferenciadas de cada categoría. Unha que responda ao proceso de estabilización e outra que recolla as prazas que non sendo susceptibles de participar neste proceso están contempladas nas correspondentes Ofertas de Emprego Público.

O compromiso adquirido pola nosa candidatura é a de levar a efecto o establecido nas leis de referencia. Como xa manifestamos, consideramos, que os efectos negativos son froito dun acordo que nós non asinariamos nunca. Por un lado estase a dar a circunstancia de que, segundo a administración os baremos das convocatorias de quenda libre son diferentes, mesmo nalgunha administración non se contempla a fase de concurso. Por outro lado, como xa denunciamos, o acordo sérvelle ao estado para saír dunha situación que a Unión Europea declarara como ilegal ao se prolongar situacións de interinidade máis aló dos tres anos. Como CUT chamamos en varias ocasión á mobilización en contra do acordo e as súas consecuencias, sen que as convocatorias tivesen eco neste colectivo da universidade.

Outra cousa que debemos sinalar é que nas últimas convocatorias de quenda libre realizadas na UDC a fase de concurso puntuouse con 15 puntos.

Consideramos, polo tanto, que corresponde que nas convocatorias se contemple a fase de concurso coas seguintes puntuacións:

Proceso de estabilización: 40 puntos

Proceso de oferta de emprego público, quenda libre, 20 puntos (esta puntuación correspóndese co acordo maioritario da Xunta de Persoal do que a CIG anunciou na reunión realizada o día 24 de xullo que se descolga. CSIF, aínda que na reunión sinalada non o explicitou, posteriormente enviou un correo no que tamén cambia a súa posición).

Hai aproximadamente dúas semanas, a Xerencia transmitiu á Xunta de Persoal as prazas que son susceptibles de participar no proceso de estabilización:

POSTO

ESTABILIZACIÓN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

21

AUXILIAR DE SERVIZOS

24

AUXILIAR TÉCNICO DE BIBLIOTECA

6

BIBLIOTECARIO

1

DELINEANTE

1

ESPECIALISTA DE CORREOS

1

ESPECIALISTA DE OFICIOS

1

SECRETARIO DE INSTITUTO UNIVERSITARIO

1

TÉCNICO ESPECIALISTA DA OCV

1

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO

1

TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA

3

TÉCNICO ESPECIALISTA EN MEDIOS AUDIOVISUAIS

1

TÉCNICO ESPECIALISTA MANTEMENTOS

1

TÉCNICO PREVENC.RISCOS LABOR.-XEFE DE SERVIZO

1

TÉCNICO SUP. INFORM.- COORDIN.ÁREA REDE E COMUN.

1

TÉCNICO SUPERIOR CORDENADOR EN DEPORTES

1

TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA

1

TÉCNICO SUPERIOR MICROSCOPÍA

1

TOTAL

68

Na nosa agrupación electoral fixemos o seguinte estudo:

POSTO

ESTABILIZACIÓN

OFERTA

VACANTES

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

21

17

46

 

AUXILIAR DE SERVIZOS

24

15

25

 

AUXILIAR TÉCNICO DE BIBLIOTECA

6

 

6

 

BIBLIOTECARIO

1

 

1

 

DELINEANTE

1

 

1

 

ESPECIALISTA DE CORREOS

1

 

1

 

ESPECIALISTA DE OFICIOS

1

 

2

 

SECRETARIO DE INSTITUTO UNIVERSITARIO

1

 

1

 

TÉCNICO ESPECIALISTA DA OCV

1

 

1

 

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO

1

 

4

 

TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA

3

 

5

 

TÉCNICO ESPECIALISTA EN MEDIOS AUDIOVISUAIS

1

 

1

 

TÉCNICO ESPECIALISTA MANTEMENTOS

1

 

1

 

TÉCNICO PREVENC.RISCOS LABOR.-XEFE DE SERVIZO

1

 

1

 

TÉCNICO SUP. INFORM.- COORDIN.ÁREA REDE E COMUN.

1

 

1

 

TÉCNICO SUPERIOR CORDENADOR EN DEPORTES

1

 

1

 

TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA

1

1

1

 

TÉCNICO SUPERIOR MICROSCOPÍA

1

 

1

 

TOTAL

68

 

100

 

Outras prazas que apareceron nas OEP

 

Escala técnica superior de calidade

 

1

1

 

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos

 

2

6

 

Outras prazas que deberían aparecer no proceso de estabilización

POSTO

ESTABILIZACIÓN

OFERTA

Escala Técnica Superior de Relacións Internacionais (387 e 388)

2

2

Socorrista (610)

1

 

Independentemente do que se acorde sobre os puntos da fase de concurso nas convocatorias de quenda libre, debido ao alto número de prazas suxeitas á se estabilizar a nosa proposta é:

Anulación da Oferta de Emprego Público do ano 2015 (todas as prazas están suxeitas a participar no proceso de estabilización)

Revisión das OEP de 2016, 2017 e 2018 para, reservando unha praza de Auxiliar de servizos (completándose deste xeito o 100% das prazas vacantes), repartir o resto (14) nas outras categorías profesionais. Se o reparto se fai con criterio nos tres anos que se establece na Lei de Orzamentos para executar o proceso de estabilización, podemos consolidar o 100% da RPT.
Neste reparto compre priorizar as 8 prazas que faltarían para completar o 100% das vacantes de Auxiliar administrativo
A Xerencia debe asumir a responsabilidade que lle corresponde ao non transmitir a listaxe de prazas suxeitas a se estabilizar coa axilidade suficiente para non se cometer os erros evidentes nas OEP, de maneira salientable na última, a de 2018.

Cada escala precisaría dúas convocatorias. Unha remitiríase ás prazas contempladas na OEP e outra ás prazas de estabilización. As bases deben ser diferentes e están suxeitas, ámbalas dúas convocatorias, aos principios de igualdade mérito e capacidade.

Como nos Orzamentos se recolle que a estabilización se terá que realizar en 3 anos, a proposta é que se faga por quendas de xeito que se convoquen na primeira as prazas da escala técnica de servizos – tanto a fase de estabilización como esa praza que debe saír na OEP- e, unha vez que, de xeito urxente se fagan as modificacións nas OEP, se publiquen as dúas convocatorias – OEP e estabilización- para que entrámbalas contemplen tamén o 100% das prazas da Escala administrativa. Este mesmo procedemento deberíase seguir en todas as escalas.

Hai que revisar pormenorizadamente a listaxe que se pasou de postos suxeitos a seren estabilizados, non nos podemos fiar, nós xa poñemos enriba da mesa os arriba indicados.

Outros temas de urxente realización

Convocatoria do concurso de méritos no Servizo de Informática e Comunicacións.

Recuperación da xornada de 35 horas posibilidade contemplada nos Orzamentos Xerais do Estado

Que se cumpra o incremento salarial establecido, tamén,  nos Orzamentos