• Número 399
  • 18 de xuño de 2018

Universidade

Resumo da reunión da Xunta de Persoal coa Xerencia - 12/06/2018

Outro día de reunións. primeiro da Xunta de Persoal, posteriormente da Xunta de PAS coa Xerencia

Como xa ven sendo habitual, antes da reunión coa Xerencia a Xunta de Persoal realizou unha reunión preparatoria. Na reunión adoptamos unha serie de acordos que, posteriormente se lle trasladaron ao xerente.

Proposta de Oferta de Emprego de 2018

Reitérase, o propio xerente sinalouno, que a Xunta de Persoal rexeita que se contemple na OEP unha praza do grupo A2 da escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos por entender que todas as prazas da Oferta deben ser de postos base.

No que se refire a aspectos técnicos, non se contempla ningunha anomalía.

O xerente sinala que o día 13 se enviaría á Consellería de Facenda para a súa aprobación.

Sobre a proposta de modificación da Resolución de comisións de servizos

A Xunta de Persoal, á vista da proposta realizada, e xa que a Xerencia ten intención de proceder á súa modificación, entende que se deben revisar outros aspectos, en concreto:

Punto QUINTO, explicitar que se entende por postos de nivel superior calquera con complemento de destino e/ou complemento específico superior ao que posúa a traballadora/or que fai a correspondente solicitude.

Punto OITAVO eliminalo

No punto que fai referencia a CRITERIOS PARA A COBERTURA DOS POSTOS, eliminar do punto 3 a parte que explicita “e, de non ser posible, nas inmediatas xerarquicamente superiores”. Esta parte debe eliminarse en todos os apartados onde se contempla

No que fai referencia á secuencia de ocupación de postos na ESCALA XERAL equiparar as Xefaturas de sección e Administrador/a, que pasarían a poder ser ocupados exclusivamente por Xefe/a dos respectivos negociados que xa se contemplan na actual instrución.

No que fai referencia á secuencia de ocupación de postos na ESCALA DE BIBLIOTECAS:

POSTO

Orde de prelación

Xefatura de servizo de Biblioteca

Xefe/a de sección do servizo

Director/a de biblioteca

Bibliotecario/a ou técnico/a de arquivo do servizo que teña, como mínimo 2 anos de antigüidade nese servizo

Xefatura de sección de Biblioteca

Director/a de biblioteca

Bibliotecario/a ou técnico/a de arquivo da sección

Bibliotecario/a ou técnico/a de arquivo do servizo


Xa no que se refire á proposta de modificación presentada pola Xerencia, que se contempla na folla nº 7 da proposta, e que se refire á modificación operada polo artigo 6 da Lei 2/2017. A Xunta de Persoal reclama que se contemple todo o artigo, porque falta unha parte do artigo mencionado moi importante a criterio da representación das traballadoras e traballadores, en concreto a parte que fai mención:

O punto 2 do Artigo 96 da Lei 2/2015 , no texto consolidado, queda como segue:

“2. En todo caso, para o desempeño dun posto de traballo en comisión de servizos voluntaria, o persoal funcionario debe pertencer ao corpo ou escala e reunir os demais requisitos que estableza a correspondente relación de postos de traballo.

Non obstante, para a consecución da eficacia na prestación dos servizos e a eficiencia dos recursos humanos dispoñibles, o persoal funcionario de carreira poderá ocupar, con carácter temporal, mediante comisión de servizos voluntaria, un posto de traballo correspondente a unha escala de administración xeral ou especial sempre que posúa a titulación requirida para o acceso á escala correspondente ao posto de traballo e pertenza ao mesmo grupo ou subgrupo de clasificación. En todo caso, outorgarase prioridade ao persoal funcionario de carreira que pertenza á mesma escala do posto que sexa obxecto de cobertura.

Falta, na transcrición, a parte subliñada.

O debate sobre a modificación do regulamento de comisións de servizos non está rematado. O xerente sinalou que enviaría unha proposta alternativa.

Outro punto tratado na reunión foi o resumo dos asuntos tratados no grupo de traballo de Conciliación-Acción social.

Debatéronse, sen tomar ningunha determinación -así se lle transmitiu ao xerente- os temas máis avanzados no grupo de traballo, esencialmente xubilación e indemnizacións. Cando haxa algo máis concreto transmitirémosvolo.

O xerente informa de que o luns, día 11 tivera unha reunión con representantes do colectivo de persoal interino da escala xeral grupo C2. Manifestou que as argumentacións que se lle presentaran estaban ben fundamentadas. Sinalou que o día 12 pedira ao Servizo de Asesoría Xurídica informe sobre a legalidade das peticións formuladas e que cando o tivese se transmitiría á Xunta de Persoal.

A Xunta de Persoal solicita que, ademais do xa requirido para que se repoña a xornada de 35 horas á semana como a redución horaria en período de verán, que a redución horaria na xornada da semana grande sexa a mesma que antes do “recorte”.