• Número 395
  • 21 de maio de 2018

Tribunal Supremo - Sentenza

O Tribunal Supremo confirma o dereito á promoción dos traballadores indefinidos non fixos da Amaya

A sentenza do 22 de xuño de 2016 do TSJA "considera que os dereitos dos traballadores indefinidos non fixos acabáronse de nivelar cos fixos por mor da STS do 24 de xuño de 2014 e outras posteriores"

O Tribunal Supremo (TS) ditou unha sentenza pola que confirma o dereito á promoción e desenvolvemento profesional do colectivo de traballadores indefinidos non fixos (INF) da Axencia de Medio Ambiente e Auga (Amaya), adscrita á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, tras desestimar o recurso de casación interposto pola Amaya contra unha sentenza previa e no mesmo sentido do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía (TSXA).

Esta sentenza previa do Alto Tribunal andaluz "declaraba o dereito dos traballadores da Amaya afectados polo conflito, que son os traballadores de Estrutura Corporativa cuxa relación laboral é a de indefinido non fixo, a participar en igualdade de condicións que o persoal fixo e fixo descontinuo nos procesos de promoción e reclasificación profesional que a empresa leva a efecto de conformidade co artigo 18 do Convenio Colectivo de aplicación".

Ademais, a sentenza do 22 de xuño de 2016 do TSJA "considera que os dereitos dos traballadores indefinidos non fixos acabáronse de nivelar cos fixos por mor da STS do 24 de xuño de 2014 e outras posteriores". Contra esta a Xunta presentou un recurso de casación que foi desestimado polo Tribunal Supremo declarando "firme" o fallo do TSJA.

O sindicado CXT sinala nun comunicado que "a discriminación deste colectivo, que inclúe a máis de 500 profesionais do persoal total de 5.000 empregados, nos procesos de promoción e traslado de traballadores tivo un extenso percorrido xudicial que parece concluír definitivamente con esta sentenza do Alto Tribunal".

Así, explica que a sentenza afecta directamente aos traballadores adscritos ao convenio de Estrutura na Axencia, "aos cales se excluíu, sen xustificación algunha, en sucesivos procesos de promoción, desenvolvemento profesional e traslado pola súa condición de indefinidos non fixos da administración andaluza".

Con todo, segundo o secretario xeral de CXT na Axencia de Medio Ambiente e Auga, Javier Sánchez, "esta resolución xudicial ten implicacións que van moito máis alá do ente público andaluz, dado que abre a porta ao recoñecemento do dereito básico de promoción e desenvolvemento profesional de todos os traballadores declarados como indefinidos non fixos por sentenza xudicial nas diferentes administracións no conxunto de España, incluíndo a administración xeral do Estado e as administracións autonómicas, provinciais e municipais".

Segundo CXT "só na Xunta de Andalucía existen máis de 3.000 traballadores declarados como INF por sentenza xudicial, a maior parte dos cales se concentra en tres entes públicos da administración andaluza: a Axencia de Medio Ambiente e Auga, o Servizo Andaluz de Emprego e a Axencia da Dependencia".

Deste xeito, Javier Sánchez sinala que tras a sentenza do Tribunal Supremo todos estes traballadores "poderán reclamar a súa inclusión nos procesos de promoción e traslado que se realicen no seu ámbito laboral, así como optar ás diferentes prazas que se oferten nos seus diferentes entes públicos".

Neste sentido, aclara que a figura do indefinido non fixo "é de natureza xurídica e non está recollida nin no Estatuto dos Traballadores nin no Estatuto Básico do Empregado Público e a súa aparición derívase de malas prácticas na contratación por parte das administracións públicas", de modo que "dado o baleiro legal existente no referente a esta figura xurídica, os dereitos destes traballadores están a ser progresivamente recoñecidos a través sentenzas e resolucións xudiciais".

Para Sánchez, o recoñecemento do dereito á promoción e desenvolvemento profesional dos traballadores INF "vén facer ademais xustiza cun colectivo especialmente castigado e precarizado nos últimos anos polos recortes da administración andaluza", que, lembra CXT, "sufriron, ademais de discriminación laboral nos seus dereitos laborais básicos, o recorte adicional do 10% de xornada e salario durante os anos máis duros da crise económica".

Sánchez lamenta profundamente a "obstinación" da Xunta Andalucía, a Consellería de Facenda e Administración Pública e a propia Axencia de Medio Ambiente e Auga "en manter a discriminación deste colectivo de traballadores da administración andaluza", e apunta que "isto é especialmente grave no caso das axencias públicas andaluzas, onde ademais non concorren diferenzas entre as condicións de acceso ao emprego público entre traballadores indefinidos e traballadores INF".

Por último, CXT apunta que, unha vez ditada a sentenza por parte do TS, "velará polo cumprimento e correcta aplicación", que en opinión do sindicato "debe empezar por recoñecer o carácter retroactivo da reclasificación realizada no ano 2015 no marco do convenio de Estrutura e por estender o dereito á promoción e desenvolvemento profesional ao resto de colectivos da Axencia de Medio Ambiente e Auga.

"Existen outros dous convenios laborais actualmente en vigor na Axencia, os relativos a Operarios do Medio Natural e Plan Infoca, aos que a Axencia tampouco recoñece o dereito a promoción e reclasificación profesional", conclúe.

La Vanguardia Andalucía