• Número 394
  • 14 de maio de 2018

Universidade

Estudo da RPT a 10 de maio de 2018

A desidia institucional obriga a realizar estas tarefas das que debería dar conta a Xerencia

Como vos sinalamos, a Xunta de Persoal requiriu da Xerencia información sobre a situación real do cadro de persoal para ter unha referencia directa sobre a que subescalas corresponde derivar as prazas na Oferta de Emprego Público.

A RPT por definición é  o instrumento técnico a través do que se realiza a ordenación do persoal, de acordo coas necesidades dos servizos, e se precisan os requisitos para o desempeño de cada posto (art 15 de la Lei 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública).

As RPT son elementos vivos suxeitos a cambios. Na Universidade da Coruña, de moitos destes cambios ten coñecemento a Xunta de Persoal porque os informa. Outros moitos descoñécense no órgano de representación porque non son notificados. Sen ir máis lonxe, a día de hoxe non sabemos cantas prazas que están vacantes a Xerencia decide que non se ocupan, ou tamén outras circunstancias como as de prazas que tendo ao titular de baixa por IT ou noutras situacións que se prolongan no tempo, a Xerencia adopta a decisión de non cubrilas tampouco.

Debería ser xa unha obriga institucional informar periodicamente, á Xunta de Persoal, da situación real da RPT. Nunha situación como a actual na que se vai establecer que prazas conforman a Oferta de Emprego Público é imprescindible.

Diante da inacción da Xerencia non cabe outra que actuar, molestarse, recoller información e dotarse dos instrumentos que nos posibiliten tomar decisións axeitadas ao momento. Na APA puxémonos mans á obra. Como ocorreu no seu día coa taxa de reposición que non contemplaba todos os postos que debería, fixemos un estudo que diante da desidia institucional publicamos.

Esta publicación non exime á Xerencia de enviar a documentación requirida, entre outras cousas porque o traballo realizado, froito dunha revisión en profundidade da documentación ao noso alcance (RPT, concurso...) e de contrastar as diversas situacións mediante consultas, aínda que feito coa mellor das vontades, pode ter erros.