• Número 393
  • 07 de maiode 2018

Universidade

02/05/2018. Reunión da Xerencia-Xunta de Persoal

Unha nova reunión sen que se adoptase ningúnha decisión

Como vos sinalamos no anterior PASquín, a reunión convocada tiña eixo central a proposta de Oferta de Emprego Público do ano 2018 realizada pola Xerencia. Como vos indicamos nese mesmo PASquín, a posición que mantivemos na reunión foi de rexeitamento da proposta.

Ao non poder realizarse unha reunión previa da Xunta de Persoal, cada organización sindical e agrupación electoral deu o seu parecer sobre a proposta.

A nosa posición, como xa dixemos, foi de rexeitamento. Non entendemos e parécenos que é absolutamente contrario a unha mínima racionalidade que, sendo, no peor dos casos, 9 prazas na taxa de reposición, a Oferta de Emprego contemple, sómente 8 postos de traballo. E iso por varios motivos:

·         Na normativa que rexe a confección da Oferta de Emprego Público (OEP) non se sinalan restricións económicas, polo tanto, as prazas contempladas na OEP deben ser, en número, iguais ás da taxa de reposición.

·         De seguirse o criterio aprobado pola maioría da Xunta de Persoal, no sentido de que as prazas da OEP da quenda libre sexan de postos base da subescala que se acorde, sobraría moito diñeiro.

·         Aínda, no suposto de aceptar o criterio da Xerencia (que non é o caso) segundo o que algunha das prazas, do exiguo número que se oferta, ten que ser de grupos A1 e A2, non se entende como se fixeron as contas pois na taxa de reposición, contémplanse postos deses grupos, correspondéndose, en todo caso, unha praza do grupo A1 da taxa de reposición cunha praza do grupo A1 da OEP, o mesmo pasaría coa praza do grupo A2”.  Sinalamos, ademais, que na valoración económica da taxa de reposición, non se contempla as antigüidades das respectivas prazas, nin os aforros orixinados pola diferenza entre as prazas ofertadas a promoción e as realmente ocupadas despois das sucesivas convocatorias.

Requiriuse á Xerencia, unha vez máis, un estudo pormenorizado de cada unha das vacantes existentes no que se sinale desde cando está nesa situación e como se realizou o proceso das sucesivas ocupacións das mesmas, sinalando, tamén, a taxa de interinidade por escala.

Pregúntase pola praza 316 que se entende debe aparecer contemplada na taxa de reposición. Sinala o xerente que esta praza xa se computou nunha anterior OEP.

Nesta reunión tamén se lle solicitou ao xerente información sobre o estado da modificación puntual RPT para posibilitar a toma de posesión do persoal que promocionou ao grupo A2 da escala xeral.

O xerente sinala que por contactos cos funcionarios da Consellería de Facenda, a autorización está asinada, espera recibila en próximos días e, inmediatamente, se enviará ao DOG. Na reunión convocada polo reitor a todo o PAS da Reitoría-Riazor, realizada o día 4 de maio, o xerente comunicou que xa tiña nas súas mans a comunicación e que, de xeito inmediato, se procederá ao envío ao DOG.

Na reunión do día 2, solicitouse que ese envío ao DOG se faga para que se publique pola vía de urxencia. O xerente está de acordo.

Anuncióuselle o envío de alegacións ao temario da promoción ao grupo A2 de Medios Audiovisuais. Alegacións xa remitidas.

Na reunión posterior da Xunta de Persoal analizouse a reclamación de varios compañeiros/as sobre a selección de traballadoras/es para actuar nas Comisións Delegadas das Probas de Acceso á Universidade 2018, con sede nos Campus da Coruña e Ferrol.

Unha vez vista a convocatoria realizada pola CIUG, acordouse reclamar que, para sucesivos emprazamentos, non se faga expresa mención á subescala das traballadoras/es que se solicita. Entende a Xunta de Persoal que, como xa fai algunha outra universidade, calquera traballador/a pode perfectamente realizar as labores de colaboración que se requiren.