• Número 393
  • 07 de maiode 2018

Universidade

Reunións do reitor coa Comunidade Universitaria

Periplo do reitor polos campus

O reitor iniciou a reunión sinalando que, desde hai anos ven realizando reunións anuais en cada centro nas que se convoca á tódolos membros da Comunidade Universitaria. Decatouse de que nesas reunións faltaba unha convocatoria para o persoal da Reitoría e Riazor, persoal non adscrito a centros, por iso a reunión realizada o día 4 de maio.

Iniciou a súa exposición do mesmo xeito que o fixo na reunión do día 2 realizada na Facultade de Dereito, poñendo en valor a especialización dos campus.

Referíndose ao colectivo de PAS sinalou que se está a executar, aínda que con retraso, o acordado co anterior reitor e asinado en novembro de 2015. Acumúlanse as Ofertas de Emprego dos anos 2015, 2016, 2017 e estase en proceso de negociar a de 2018 para se acumular, tamén. Comunicou que xa teñen no seu poder o informe favorable da Consellería de Facenda para proceder á modificación puntual da RPT que posibilitará a toma de posesión do persoal que promocionou ao grupo A2 da escala xeral. Recalcou o esforzo realizado pola universidade para manter a plantilla de persoal e o cumprimento dos compromisos de promocións.

Establece que se teñen que abordar os retos:

·         Elaboración dun mapa de competencias

·         Unha vez realizado ese mapa de competencias abordaríase o plano de formación

·         Unha nova RPT, non unha modificación, débese revisar a estrutura administrativa. Aposta neste terreo pola flexibilización, móstrase contrario as estruturas estáticas que se reflicten na actual RPT. Espera que esta negociación non se alongue no tempo como a anterior que, segundo a súa apreciación estivo a negociarse durante tres anos.

Posteriormente á intervención do reitor abriuse unha quenda de palabras.

A primeira persoa que falou sinalou que as RPT están determinadas por lei, que a flexibilidade dificilmente é compatible coas RPT e que de querer impoñer esa “flexibilidade” que ninguén se estrañe que a negociación dure os tres anos que sinala o reitor.

Solicita se axilicen ao máximo as obras de ventilación da zona onde se localizaban os Servizos Informáticos da Reitoría por mor da existencia de Radon en concentracións moi superiores ás permitidas e que obrigan a que parte do servizo se tivese que desprazar ao Club Náutico.

Sobre esta cuestión o xerente sinala que precisamente é o nivel de prtección do edificio o que retrasa as obras.

Sinala, tamén que tendo coñecemento de que se vai reservar aparcadoiro público para residentes da Cidade Vella, solicita que se negocie co concello espazo para as traballadoras e traballadores da Reitoría.

Ao fío desta intervención o xerente sinala que se está en negociacións cos aparcadoiros privados próximos para ter prezos asumibles no alugueiro de prazas. Sinala que o concello comunicou que, despois dunha redistribución do tráfico, gañaranse máis prazas de aparcadoiro público que as que se reserven para residentes da Cidade Vella. Haberá máis prazas para estacionar en superficie que as que hai na actualidade.

Varias traballadoras solicitan que se negocie coa Compañía de Tranvías unha maior frecuencia das liñas que pasan pola Reitoría ao que o reitor se comprometeu.

Outra intervención sinala a necesidade de revisión do aire acondicionado pola friaxe que as/os traballadoras/es dalgunhas zonas da Reitoría padecen durante o inverno.

O reitor comunica que a obra prevista contempla a substitución do sistema porque o actual usa un gas prohibido. Cifra o custo da obra nuns 800.000€. Estase á procura de financiamento.

Outro traballador sinala que a centralización de compras xa realizada nas dependencias e servizos centrais, obriga ao envío de paquetería con material aos servizo e dependencias periféricas.

Aproveita o reitor para sinalar que o que se denomina contrato menor está en vías de desaparición tendéndose á centralización das compras pero que os distribuidores se ocuparán do reparto.

Posteriormente iníciase unha quenda de palabras relacionadas co desenvolvemento das tarefas propias:

·         Púxose de relevo a imposibilidade, co procedemento establecido, de reverter o IVE das facturas nos gastos realizados de xeito non institucional. Sinalouse, polo xerente, que é certo pero que a lexislación imposibilítao.

·         Preguntouse se se ía facer algo para equiparar os dereitos dos estudantes de postgrao aos do resto de estudantes. Aquí a resposta non foi moi clara, o reitor afirmou en varias ocasións que non se estaba a utilizar a aplicación informática.

·         Administración electrónica e espazo nos servidores. O reitor sinala que se vai proceder á migración a Office 365, un dos factores decisivos na toma da decisión por este entorno foi precisamente o espazo que ofrece. Sen ir máis lonxe o espazo para as contas de correo electrónico é na actualidade de 2GB, e pasará a ser de 1TB.

Por último un compañeiro interino pregunta por si non se pode negociar con quen corresponda, un incremento de prazas nas Ofertas de Emprego Público.

O reitor sinala, de novo, o gran esforzo que fai a institución mantendo todas as prazas da RPT, comenta, ademais que as Ofertas de Emprego están limitadas á taxa de reposición.

Intervén outra persoa que sinala que a cada institución corresponde asumir as súas responsabilidades. As limitacións das Ofertas de Emprego Público son responsabilidade do Goberno central, sen ir máis lonxe, na universidade, desde o inicio da "crise" e até o ano 2015 impúxose unha taxa de reposición de efectivos do 0%, no ano 2015 a Oferta de Emprego foi do 50% da taxa de reposición do ano 2014 e, as posteriores Ofertas de emprego, contemplaban o 100% da taxa de reposición do ano anterior. Así como diferimos do reparto por grupos que se fai nas ofertas, temos que sinalar que, até agora vaise impoñendo que a taxa de reposición se contemple na oferta.