• Número 391
  • 23 de abril de 2018

UVIGO - sentenza

UVigo. Sentenza do recurso contencioso administrativo presentado contra a RPT

Sentenza do recurso contencioso administrativo presentado por varios/as PAS funcionario da UVigo contra a RPT

O Xulgado do contencioso administrativo nº 1 de Vigo ven de ditar sentenza sobre o recurso presentado por compañeiros e compañeiras funcionarias da Universidade de Vigo contra a RESOLUCIÓN de 27 de outubro de 2016 pola que se acorda publicar a relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos (DOG del 7 de novembro). No recurso solicitábase que se declararase a nulidade de pleno dereito da resolución impugnada , con todas as consecuencias inherentes a tal circunstancia.

Na demanda sinalábase, entre outras cousas, que:

Non houbera comunicación individual, feito que privaba ao persoal afectado de interpoñer recurso.

Non se seguira o trámite de audiencia ao persoal interesado directamente.

Non houbera informe previo, preceptivo, do órgano de representación das traballadoras e traballadores.

Que se producira unha infracción do art. 119.2 dos Estatutos, que establece que a supresión das prazas da RPT garantirá os dereitos económicos e administrativos do persoal afectado.

Que se adscribe a funcionarios e funcionarias de carreira a postos que non están no seu corpo ou escala incumprindo o art. 42 da Lei 2/2015

Despois dunha serie de consideracións o fallo sinala que:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por frente a la UNIVERSIDAD DE VIGO, seguido como PROCESO ORDINARIO número 521/2016 ante este Juzgado, contra el acto administrativo citado en el encabezamiento, que se declara ajustado al ordenamiento jurídico.

Las costas procesales, hasta cuatrocientos euros (más impuestos) el límite máximo de en concepto de honorarios del Letrado de la Administración, se imponen a la parte actora.”

Ver sentenza