• Número 391
  • 23 de abril de 2018

Universidade

Reunión Xerencia-Xunta de PAS do 17/04/2018

O xerente recoñece que as propostas realizadas pola Xunta de Persoal son coherentes

O pasado día 17, a Xunta de Persoal, realizou varias reunións. Ás 9 da mañá, tivemos  a primeira delas na que preparamos a reunión posterior convocada pola Xerencia e, unha vez rematada a reunión co xerente, a Xunta de Persoal reuniuse, de novo, para transmitir, por escrito, as decisións adoptadas polo órgano de representación, sobre os puntos que conformaban a orde do día da convocatoria.

Parécenos que o escrito remitido á Xerencia resume perfectamente o que foi a reunión na que, a parte de certas deliberacións, non se comunicou, por parte do xerente, ningunha decisión firme sobre ningún dos puntos que formaban parte da orde do día, é máis en moitas dos debates o xerente coincidía coas apreciacións presentadas pola Xunta de Persoal.

No escrito sinálanse as decisións adoptadas por unanimidade:

·         Instar á Xerencia para que á maior brevidade se nos presente a proposta de Oferta de Emprego Público (OEP) do ano 2018, entendemos que o prazo dunha semana debería ser suficiente.

·         Instar a que se actúe coa suficiente celeridade para que a OEP do ano 2018 se poida acumular ás de 2015, 2016 e 2017.

·         Instar a realización tanto das convocatorias como dos temarios correspondentes ás Ofertas de Emprego Público acumuladas.

·         Que na comunicación á Consellería de Facenda da Oferta de Emprego Público do ano 2018, se engada a modificación do grupo de adscrición das prazas da subescala Auxiliar de servizos da OEP de 2015 incluíndo o orzamento necesario para a nova clasificación ao grupo C2 das prazas que aparecen como E-AP.

·         Rexeitar o cambio das bases do concurso de méritos para o persoal do Servizo de informática e comunicacións, por considerar que deben ser as mesmas que rexeron para o resto de persoal. Significar que no acordo asinado co reitor no ano 2015 establecíase unha cronoloxía que comezaba co concurso de méritos para posteriormente levar a efecto o establecido nas Ofertas de Emprego Público.

·         Reiterar o xa comunicado á Xerencia mediante escrito remitido o día 3 de abril:

o   Que a RPT non contemple, como xeito de provisión, o concurso específico en ningunha praza.

o   Que nas bases dos concursos se contemple fase específica para todos os postos de nivel 25 ou superior.

o   Que se poñan todos os medios necesarios para que esta proposta da Xunta de Persoal se poña a consideración de todas/os os/as traballadoras/es mediante voto electrónico.

Lembrarlle, unha vez máis, a decisión maioritaria da Xunta de Persoal pola que se insta a que as prazas que se contemplen nas Ofertas de Emprego Público destinadas a ser ofertadas en quenda libre sexan de postos base exclusivamente.

Até aquí o escrito remitido á Xerencia.

No debate sobre as prazas a computar na Oferta de Emprego Público sinalouse a pertinencia de que aparecese a nº 316. Para maior información ao respecto sinalamos as prazas contempladas na taxa de reposición da OEP de 2017

Neste aspecto estamos especialmente vixiantes debido ás circunstancias que derivaron en que en anteriores OEP non se computaran todas as prazas da taxa de reposición, demostrando, pola nosa parte que na OEP de 2015 non se tiveron en conta as prazas:

359     Xef. neg. atenc. e promoc. do estudan.      Incapacidade permanente Serv. Estudantes

700     Bibliotecario/a           excedencia                 Fac. Informática

137     Aux. servizos              excedencia                CUR

Na de 2016:

073     Posto base    excedencia   Xes. Financeira        Reitoría

Na de 2017, que corresponde coa taxa de reposición de 2016, a universidade, debido á situación de indefinición da praza 316 non a aceptou como vacante, agora mesmo, está claramente nesa situación, corresponde polo tanto engadila.

Houbo, tamén, debate sobre as prazas que deben saír a promoción e as que se convocan a quenda libre. Reafirmámonos na nosa posición de sempre:

Estatutos da Universidade:

O artigo 93, punto 3, sinala:

3. A provisión de postos de xefatura ou nivel superior ao básico do corpo ou escala realizarase mediante un concurso de méritos entre o persoal funcionario da Universidade ou, excepcionalmente, mediante libre designación con convocatoria pública naquelas prazas que así se recollan na relación de postos de traballo.

No Artigo 94 establécese

As prazas vacantes adscritas a funcionarios proveranse de acordo coa lexislación vixente, convocándose anualmente a concurso as vacantes da relación de postos de traballo. A Universidade facilitará, en todo caso, a promoción interna dos funcionarios.

Seguiremos informando