• Número 389
  • 09 de abril de 2018

Universidade

Reunión da Xunta de Persoal do día 03/04/2018

A Xunta de Persoal ten claro que as modificacións, de habelas, teñen que afectar a todo o colectivo por igual

Como vos anunciamos no anterior PASquín, o pasado día 3 de abril, realizouse unha nova reunión da Xunta de Persoal. O eixo da reunión constituíuno a toma de decisión sobre a proposta realizada pola Xerencia o día 26 e da que tamén vos demos conta.

Tomouse a decisión de remitir á Xerencia os seguintes acordos:

·     Por decisión unánime acórdase solicitar que, por escrito, se nos envíe a proposta de modificación da RPT, no que se refire ao xeito de provisión, realizada o día 26 de marzo de 2018

·     Por acordo unánime proponse:

o   Que a RPT non contemple, como xeito de provisión, o concurso específico en ningunha praza.

o   Que nas bases dos concursos se contemple fase específica para todos os postos de nivel 25 ou superior en todas as escalas.

o   Que se poñan todos os medios necesarios para que esta proposta da Xunta de Persoal se poña a consideración de todas/os os/as traballadoras/es mediante voto electrónico.

·     Por acordo unánime requírese da Xerencia que presente de xeito inmediato a Oferta de Emprego Público do ano 2018 para acumularse ás dos anos 2015, 2016 e 2017.

·     Por unanimidade acórdase requirir á Xerencia que presente as convocatorias das probas correspondentes á Ofertas de Emprego Público dos anos 2015, 2016 e 2017 coa finalidade de non superar os prazos legais para a súa execución que finalizan en novembro de 2018.

·     Que os puntos xa debatidos, no Grupo de Traballo de Conciliación e Acción Social, se trasladen á Xunta de Persoal para a súa análise e posterior toma de decisión.

·     Actualización da lista de agarda de mobilidade.

A decisión unánime é que, de haber modificacións, no xeito de provisión de prazas debe ser sempre afectando a todas as escalas por igual.

Agardamos a resposta da Xerencia.