• Número 378
  • 22 de xaneiro de 2018

Persoal interino. Indemnización

Ditame dunha Avogada Xeral da UE

Non indemnizar a traballadores con contrato interino ou de substitución axústase á normativa europea

A avogada xeral de Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TSXUE), Juliane Kokott, ditaminou este mércores que non indemnizar a traballadores con contrato interino ou de substitución que expiraron ou reciban unha indemnización inferior cando se trata dun contrato temporal extinguido por unha causa obxectiva "non supón unha discriminación" á luz da normativa europea.

As conclusións presentadas polo avogado xeral de Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, sobre a indemnización de contratos de interinidade e substitución españois, evidenciaron, a pesar de non ter carácter vinculante, como optará por resolver o TSXUE a polémica existente.

Nos seus ditames do día 20 de decembro de 2017 analízanse dous casos de extinción de contrato non indemnizada (interinidade por cobertura de praza e substitución por xubilación do relevado parcial):

I.- Auxiliar de hostalaría con contrato interino nunha residencia da terceira idade xestionada pola Axencia Madrileña de Atención Social da Consellería de Políticas Sociais e Familia da Comunidade Autónoma de Madrid, que reclamara unha indemnización tras perder o seu emprego por adxudicación do seu posto a outra persoa seleccionada en concurso.

II.- En resposta á solicitude de aclaración, por parte do TSX Galicia, sobre a existencia de discriminación para traballadores con contrato de substitución (utilizado para cubrir vacante por xubilación parcial doutro traballador) ao non recibir indemnización cando expira o seu contrato.

Para ámbolos casos, segundo Kokott, debe interpretarse que non existe discriminación dos traballadores con contratos de duración determinada polo feito de que, ao finalizar os seus contratos de traballo por expiración do tempo convido, por realizarse a obra ou o servizo pactados ou por producirse o feito ou acontecemento acordado, non lles corresponda indemnización algunha ou lles corresponda unha indemnización inferior que aos traballadores cuxos contratos de traballo, de duración determinada ou de duración indefinida, se extínguen como consecuencia dunha decisión do empresario por unha causa obxectiva.

Para o caso concreto dos contratos de substitución, a avogada, no suposto dun acordo de extinción por causas obxectivas, especifica que «a indemnización legalmente prevista está pensada sobre todo para compensar as expectativas frustradas do traballador sobre a continuidade da súa relación laboral, a cal, en realidade, debía perdurar. En cambio, tales expectativas frustradas non existen cando un contrato de traballo de duración determinada simplemente finaliza por expiración do tempo convido, por realizarse a obra ou o servizo pactados ou por producirse o feito ou acontecemento acordado»

CONCLUSIÓNS DO AVOGADO XERAL Sra. JULIANE KOKOTT presentadas o 20 de decembro de 2017 (Asunto C 677/16) «Petición de decisión prexudicial — Política social — Traballo de duración determinada — Directiva 1999/70/CE — Acordo marco da CES, a UNICE e o CEEP sobre o traballo de duración determinada — Principio de non discriminación dos traballadores con contratos de duración determinada — Dereito do traballador a unha indemnización por extinción do contrato de traballo — Contrato de traballo temporal na modalidade de contrato de interinidade — Diferencia de trato respecto dos traballadores fixos»

CONCLUSIÓNS DO AVOGADO XERAL Sra. JULIANE KOKOTT presentadas o 20 de decembro de 2017 (Asunto C 574/16) «Petición de decisión prexudicial — Política social — Traballo de duración determinada — Directiva 1999/70/CE — Acordo marco da CES, a UNICE e o CEEP sobre o traballo de duración determinada — Principio de non discriminación dos traballadores con contratos de duración determinada — Dereito do traballador a unha indemnización por extinción do contrato de traballo — Contrato de traballo de duración determinada na modalidade de contrato de substitución — Diferencia de trato respecto dos traballadores fixos»

Extinción e indemnización do Contrato de substitución

Extinción e indemnización do contrato de interinidade

Recollido de Iberley