• Número 375
  • 11 de decembro de 2017

Universidade de Compostela

Oferta de Emprego Público e modificación da RPT

O PAS da USC inicia a negociación da OEP e da RPT

O PAS da Universidade de Compostela comeza coa negociación da Oferta de Emprego Público (OEP) do ano 2017. O número de prazas que contempla (21) é semellante á da UDC. A Xerencia tamén comunicou aos órganos de representación, a súa proposta de modificación da RPT.

Documentación remitida pola Xerencia:

Proposta OEP PAS 2017

Modificación RPT FUNCIONARIOS

Memoria xustificativa actualizada a novembro 2017

DESCRITORES CEP

DESCRITORES CIEDUS

DESCRITORES UXCD

Escrito da Xunta de Persoal á Xerencia sobre a proposta de Oferta de Emprego Público

Manterémosvos informad@s