Maio de 2017
 
 

NÚMERO 359 - 29/05/2017

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Proposta de Oferta de Emprego Público. Consideracións

O pasado xoves, día 25, na reunión convocada esencialmente para falar da proposta de Oferta de Emprego Público presentada pola Xerencia, centramos o debate no rexeitamento da proposta en base ao requirimento de que todas as prazas da Oferta (21) deben ser de postos base e de que, de ningún xeito, o orzamento derivado da taxa de reposición de 2016, poida ser destinado a sufragar as promocións, minorando o número de prazas da Oferta, tal e como se contempla na proposta da Xerencia.

 

 • Noticias relacionadas

 

 

  Sobre a posibilidade de derivar orzamento da Oferta de Emprego Público de 2017 para sufragar a promoción interna hai que comezar sinalando que o art. 20.4 da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2016, establece que:
   
  “Non computarán dentro do límite máximo de prazas derivado da taxa de reposición de efectivos aquelas prazas que se convoquen para a súa provisión mediante procesos de promoción interna.”
   
  Por outra parte, a promoción interna forma parte da planificación de recursos humanos, que é competencia de cada Administración Pública, neste caso da Universidade, co único requisito de que exista dispoñibilidade orzamentaria no Capítulo 1. Artigo 69 do EBEP. Tanto no proceso de negociación, como posteriormente (preguntámolo en múltiples ocasións) aseguróusenos reiteradamente que a universidade tiña o orzamento necesario para afrontar as promocións coa secuencia acordada.
   
  Deste xeito púidose establecer na OEP 2016 unha promoción que contemplaba 224 prazas, mentres que só computaba 4 postos a cubrir mediante a taxa de reposición do ano 2015, taxa á que non se lle fixo ningunha redución para compensar economicamente as promocións.
   
  Máis xustificación para esta circunstancia é que a RPT órzase ao grupo máis alto a que se asigna cada posto, polo tanto xa ten que estar previsto o orzamento necesario para a súa promoción, neste caso sen mobilidade.
   
  A teor do previsto no Art. 70 do EBEP, e o que se precisa no Art. 3 do Real Decreto-lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria y financeira para a corrección do déficit público «refírese a oferta de emprego público, entendendo por tal o acceso ás distintas Administracións Públicas do persoal de novo ingreso», co que dun modo implícito vén recoñecer que seguen sendo plenamente válidos os procesos de promoción interna nas Administracións Públicas, sempre que, como tamén lembra, calquera promoción interna conte coas correspondentes dispoñibilidades orzamentarias do Capítulo I do orzamento de gastos da Administración de que se trate.
   
  Sepáranse os dous procesos aínda que a promoción interna debe ser enumerada na OEP.
   
  Non imos aceptar, de ningún xeito, que se a taxa de reposición determina que son 21 as prazas que teñen que se convocar na Oferta Pública de Emprego, nin o reitor, nin o xerente mediante artimañas nolas queiran rebaixar.
   
  Por outra parte, dado que non tivemos unha información veraz das prazas que se tiñan que contemplar na taxa de reposición dos anos 2014 e 2015, reclamamos que, a universidade, de oficio, proceda a realizar as correccións correspondentes nas Ofertas de Emprego dos anos 2015 e 2016.
   
  Unha vez realizado, pola nosa parte, o estudo das ofertas descubrimos:
   
  Taxa de reposición 2014 serviu de base para OEP 2015 co 50% das prazas. Computáronse:
   
  721                 Conserxe                   xubilación      UXAI – OZA
  142                 Aux. servizos             xubilación      Elviña 1
  594                 Administrador/a        xubilación      INEF
  726                 Administrador/a        xubilación      Fac. Socioloxía
  481                 Xef. Neg. AAEE.      xubilación      Aparelladores
  706 ou 705    Aux. servizos.           xubilación      Fac. Informática
  358                 Xef.sec. ac.inf.          xubilación      Serv. Estudantes
  342                 Esp. Oficios              xubilación      INEF
   
  Non se computaron:
   
  359     Xef neg atenc. e promoc. do estudan      Incapacidade permanente Serv.   Estudantes
  700     Bibliotecario/a           excedencia               Fac. Informática
  137     Aux. servizos              excedencia               CUR
   
  Na Oferta de Emprego Público de 2016. 100% da taxa de reposición do ano 2015 Non se computou:
   
  073     Posto base    excedencia   Xes. Financeira        Reitoría

 

  

 

CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript