Maio de 2017
 
 

NÚMERO 355 - 02/05/2017

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Resumo do Consello de Goberno do día 27/04/2017

Como xa se vai convertendo en algo habitual, a reunión do Consello de Goberno aproveitouse, neste caso pol@s estudantes, para reclamar contra os recortes que se están a levar a cabo coa PDA. No seu chamamento o alumnado sinalaba que “O reitorado pretende eliminar o 30% das clases presenciais nas carreiras técnicas da UDC. Este ano nas materias optativas e en próximos cursos no resto. Non imos consentir este recorte!”

 

 

Os estudantes conseguiron unha reunión co reitor aberta a todo o alumnado o martes as 12h no salón de actos de Arquitectura.
 
Xa remitíndonos ao desenvolvemento da sesión o reitor informou:
Asinouse o convenio coa Deputación que permite a convocatoria do concurso para as reparacións a realizar no Estadio de Elviña.
 
Informa tamén da sentenza favorable no recurso interposto pola Universidade contra a Xunta de Galiza polo “desfase orzamentario” nos orzamentos do ano 2015 que levou á Universidade a ter que restrinxir o gasto durante varios meses. A sentenza deriva, tamén, na revisión dos orzamentos de anos posteriores.
 
O xerente  informa:
Da negociación da Oferta de Emprego Público coa Xunta de Persoal e dos procesos de promoción para o ano 2017.
Informa da publicación no DOG do concurso de traslados de persoal funcionario.
 
No punto 5. Proposta sobre a liquidación do orzamento e as contas anuais da Universidade da Coruña correspondentes ao exercicio económico 2015.
En coherencia co voto contrario realizado no seu día deixamos constancia, tamén, do voto contrario á execución dunhas contas que non aceptabamos.
 
No punto 14. Proposta de Oferta de Emprego Público 2017 de PDI, sinalamos que, ao se dar a circunstancia de que a Universidade está realmente intervida, aínda que a proposta presentada está á espera da aprobación da Consellería de Facenda, solicitamos que, debido aos antecedentes ocorridos na aprobación da anterior OEP de PAS, solicitamos se nos proporcione a documentación da aceptación da Xunta de Galiza.
 
No punto 18. Quenda aberta de intervencións sinalamos:
 
Moisés Canle fai referencia ao
Proxecto de decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia  en proceso de elaboración pola Xunta de Galiza, e ao que se poden enviar suxestións. Que considera moi prexudicial de se aplicar na contratación do persoal de proxectos.
 
O reitor agradece a información, descoñecía o proxecto, sinalando que non afecta ao persoal contratado pola UDC.
 
Xosé Portela:
 
 As determinacións da Administración, neste caso a Universidade, están suxeitas a limitacións. O procedemento seguido polo equipo de goberno para a publicación do concurso de traslados do PAS funcionario, non se fixo baixo os principios de obrigatoriedade, boa fe negocial, publicidade e transparencia ao se impedir a participación das traballadoras e traballadores do Servizo de Informática e Comunicacións sen que a Xerencia motivase de ningún xeito a exclusión. Anúnciolles que a Xunta de Persoal está a estudar a interposición de recurso pola vía contencioso-administrativa. Tamén quero sinalar que a decisión que consideramos ilegal, tensa, dun xeito absolutamente innecesario, as relacións entre o equipo de goberno e a representación das traballadoras e traballadores.
 
Nas conserxarías dos centros da universidade recibiuse un correo electrónico no que se lles anunciaba a instalación dun sistema electrónico de control de presenza do persoal de limpeza, un servizo externalizado.
Na universidade non existen mecanismos de control para o persoal propio. Neste contexto, considero discriminatorio e polo tanto improcedente que se instalen mecanismos deste tipo controlar estes traballadores e traballadoras
 
Resposta do xerente:
 
Respecto da primeira disertación, considera que non foi nin rogo nin pregunta, a xustificación proporcionouse en reiteradas ocasións, incluso na anterior reunión do Consello de Goberno á que a representación do PAS non asistiu e figura na acta aprobada nesta sesión.
 
Respecto da segunda cuestión sinalou que é unha obriga que o que se licita se leve a efecto, as institucións teñen a obriga de controlar ao gasto público. Non se desconfía d@s traballador@s, trátase de controlar o gasto público.
 
Ao remitirse á acta aprobada na sesión transcribimos o que nela se contempla do informe do xerente.
 
“O xerente informou sobre a negociación coa Xunta de Persoal sobre a Oferta de Emprego Público do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2017 indicando o seguinte:
 
O pasado venres, 24 de marzo, desde a Xerencia convocouse á Xunta de Persoal para o vindeiro día 30 de marzo ás 11.00 horas, co obxecto de negociar as seguintes cuestións:
 
1. Proposta da oferta de emprego público do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2017.
 
2. Proposta de convocatoria de promoción interna do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2017.
 
3. Concurso de traslado do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2017.
 
4. Tratar sobre os temas de acción social, propostos pola Xunta de Persoal no seu correo electrónico, enviado á Xerencia, con data do 17-02-2017.
 
Achegáronse os documentos correspondentes aos tres primeiros puntos da orde do día.
 
En cumprimento do acordado o 20 de novembro de 2015 entre as distintas organizacións sindicais e o reitorado da UDC para o ano 2017, avanzarase na negociación da OEP para o ano 2017 e na promoción interna das prazas do Servizo de Informática Comunicacións (SIC) e do persoal funcionarizado en 2015.
 
Hai que ter en conta, que de acordo co sinalado no apartado Un do artigo 12 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 (DOG núm. 28, 09-02-2017), (“…suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica que se estableza ao respecto, e en particular, no referente á taxa de reposición de efectivos,...), non será posible efectivizar a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2017, coa súa conseguinte aprobación e publicación no Diario Oficial de Galicia, ata que se aprobe e publique a normativa básica que estableza os límites e requisitos das ofertas de emprego público e, en particular, a taxa de reposición de efectivos.
 
Esta é, en resumo, a proposta de promoción interna enviada á Xunta de Persoal:


 
Ademáis, proponse unha oferta pola quenda de acceso libre cunha avaliación económica que posibilitaría, dependendo do resultado da negociación coa Xunta de Persoal, contar con 10 prazas.
 
É vontade do equipo de goberno da UDC a convocatoria de xeito inmediato do dito concurso; previa negociación, e de ser o caso acordo, coa Xunta de Persoal, coa finalidade de que os periodos de provisión de postos de traballo e de selección de persoal e promoción interna non alteren a prestación do servizo e non prexudiquen a carreira administrativa do persoal de administración e servizos da UDC.
 
A convocatoria deste concurso é, na súa meirande parte, coincidente coas bases da convocatoria do anterior do ano 2014; as diferenzas respostan a adaptacións normativas ou a propostas e acordos coa Xunta de Persoal.
 
A oferta realizada nesta convocatoria de provisión acomparase ao proceso de promoción interna descrito, que se convocará en canto legalmente sexa posible e que, a súa vez, posibilitará o consecuente proceso de provisión de postos.
 
Ao fío do informe do xerente, o reitor nega calquera incumprimento dos acordos acadados coa representación do PAS, xa que non se asinou acordo ningún que obrigue a convocar conxuntamente todas as vacantes. Afirma que se está a cumprir escrupulosamente o acordado.”
 
Se a vontade é “acompasar” a provisión coas promocións porque este criterio se utiliza só cas traballadoras e traballadores do Servizo de Informática e Comunicacións?
 
Unha argumentación que non nos vale.

  

 

CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript