Decembro de 2016
 
 

NÚMERO 339 - 26/12/2016

   CUTUDC / Novidades

  XUNTA DE GALIZA. ORZAMENTOS
 

Orzamentos 2017. Modificacións da Lei do Emprego Público de Galicia

Xa ven sendo común que as administracións aproveiten decretos ou determinadas leis para modificar outras. No Título II do proxecto de Lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación (Lei de acompañamento dos Orzamentos 2017) contémplase un capítulo que modifica a Lei do Emprego Público de Galiza.

 

  • Noticias relacionadas

 

Sinálase que:
 
En canto as medidas administrativas que se recollen no título II, cómpre destacar:
 
No capítulo dedicado a función pública, modifícanse varios preceptos da Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia. Así, a modificación do artigo 89 incorpora a obrigatoriedade de concursar ao persoal funcionario que está desempeñando un posto en adscrición por motivos de saúde ou rehabilitación dado que o está a ocupar de forma provisional. A modificación do artigo 96 permite maior versatilidade e mobilidade para o persoal funcionario pertencente as escalas, promovendo a promoción deste persoal a outros postos distintos aos da súa escala de orixe. A modificación do artigo 104 ten como finalidade incluír na Lei de emprego público de Galicia a previsión legal contida no artigo 59 da Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, segundo o cal, o persoal funcionario procedente da fusión dos concellos que se realicen no ámbito da Comunidade Autónoma, se transfiren e se integran na Administración Autonómica, regulando así, un procedemento de adscrición aos corpos e escalas da Comunidade Autónoma.
 
A disposición adicional primeira da lei modifícase para incorporar que, cando se toma como referencia do desfrute dos permisos a localidade, esta veña referida ao termo municipal de residencia do persoal funcionario. Coa modificación da disposición adicional oitava e novena, modifícanse algunha das escalas e especialidades existentes, así como as funcións que ten asignadas e a titulación correspondente para o acceso as mesmas, adaptándoas aos novos graos existentes e, por outra parte, tamén créanse outras novas escalas. A disposición adicional décima modifícase para adaptar as titulacións ao marco español de cualificacións para educación superior das ramas de coñecemento que están reguladas no Real Decreto 1954/1994, do 30 de setembro, sobre homologación de títulos aos do Catálogo de Títulos Universitarios Oficiais, creado polo Real Decreto 1497/1987, do 27 de novembro e consolidado a 1 de agosto de 2011. A modificación da disposición transitoria terceira unicamente clarifican a redacción actual da lei. Por último, engádese a esta lei dúas disposicións transitorias debido a necesidade de manter un réxime transitorio para o persoal laboral temporal que desempeñe funcións de persoal funcionario e para o persoal laboral afectados pola creación de escalas.
 
Neste capítulo, tamén se modifica a Lei 1/2012 de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, para clarificar que a reserva de posto de traballo unicamente abarca a aqueles que están afectados polos procesos de consolidación de emprego ao amparo do V Convenio Colectivo e o persoal laboral temporal que ocupe postos con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2005 e só para aqueles postos de persoal laboral.
 
Tamén, en materia de función pública modifícase a Lei 16/2010, do 17 decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público, para regular a integración do persoal laboral fixo das entidades instrumentais como persoal laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e a aplicación do convenio colectivo único ao persoal laboral temporal.
 
Por último, introdúcese na lei un artigo ante a necesidade de que a Consellería de Sanidade poida prover un posto de traballo dunha concreta clase da escala de saúde pública, excepcionalmente e de maneira temporal, mediante unha comisión de servizos voluntaria de persoal funcionario doutra clase da mesma escala, sempre e cando a titulación esixida para o acceso á clase orixinaria sexa a mesma que a requirida para o posto de traballo de que se trate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript