Decembro de 2016
 
 

NÚMERO 339 - 26/12/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Resumo do Consello de Goberno e Consello Social do día 22 de decembro

Para a representación do PAS, a sesión do Consello de Goberno foi unha continuidade da mobilización convocada contra as amortizacións de prazas que, de xeito ilegal, o grupo de goberno da universidade comunicou á Consellería de Facenda formando parte da Oferta de Emprego Público do ano 2016.

 

  • Noticias relacionadas

 

A estratexia seguida para o desenvolvemento das respectivas sesións foi a de incluír o rexeitamento e denuncia da actuación do sr. reitor como parte do rexeitamento ao orzamento presentado para aprobación nos respectivos órganos colexiados.
 
Así no desenvolvemento do punto relativo á Aprobación, se proceder, dos anteproxectos de orzamento e Plano Operativo Anual (POA) para o exercicio 2017, sinalamos:
 
Para a correcta análise do orzamento sería preciso analizar este sobre a base da liquidación de gastos do ano anterior pois atópanse situacións como a contemplada na partida SOLDO LABORAIS FIXOS que se incrementa en 12.597,34€ respecto do orzamento de 2015, en 2015 funcionarizouse unha gran cantidade de persoal e agora mesmo hai un proceso extraordinario de funcionarización en marcha, con todo iso parécenos unha incongruencia a cantidade asignada a esa partida.
 
Preséntanse uns orzamentos continuistas. O orzamento de 2017 impón, de novo, o copago na acción social.
 
O orzamento que se nos presenta a aprobación incumpre, de novo, a decisión da Mesa Sindical que reclamou na partida de acción social o mesmo orzamento que no ano 2013, no camiño de que sexa dotada co 1,5% da masa salarial.
 
A proposta segue a contemplar a diferenza de trato que recibimos o PAS en comparación co PDI ao non se contemplar no proxecto orzamentario nin un só euro no concepto de gratificacións nin en horas extraordinarias, mentres que si se contemplan para o PDI.
 
Outra cuestión adicional e moi importante é a falta de confianza co reitor e equipo que presentou a aprobación na sesión do Consello de Goberno do 21 de xullo de 2016 unha proposta de Oferta de Emprego Público na que non se contemplaba ningunha amortización de prazas, posteriormente remitiu á Consellería de Facenda a amortización de seis prazas sen que isto se valorase no momento da aprobación polos compoñentes do Consello de Goberno. Todo isto xunto coa falta de negociación supón un engano flagrante para toda a comunicade universitaria e unha ilegalidade.”
 
Ábrese un debate caótico no que como remate, o reitor e xerente veñen a sinalar que, de ningún xeito, se produciu ningunha amortización. O que se vai realizar é unha reserva de postos en concordancia co compromiso adquirido coa Consellería de Facenda.
 
O reitor corta as palabras para que todo o que se teña que dicir sobre este punto se faga na quenda aberta de intervencións, aínda así a representación do PAS manifesta o eufemismo que supón a utilización dunha denominación máis sutil do feito para non  cambiar o resultado final.
 
Dentro do apartado de Quenda aberta de intervencións:
 
A representación do PAS pon de manifesto a contradición que supón sinalar por parte do reitor que o escrito da Consellería de Facenda non supón ningunha amortización pero utilízase para que dúas significadas prazas non saian no concurso de traslados.
Sinálase que, segundo a Lei do Emprego Público todas as prazas vacantes teñen que saír a concurso e incídese en que na proia lei se establece que:
“3. As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei non poden converter en fixa unha relación laboral de carácter temporal. Incorrerán en responsabilidade, nos termos previstos por esta lei, as persoas que coa súa actuación irregular dean lugar á conversión en fixa dunha relación laboral de carácter temporal.”
 
Noutra intervención sinalamos que o reitor falta á palabra dada ao non sacar todas as vacantes a concurso, compromiso manifestado na reunión que a Xunta de Persoal lle forzou  realizar no seu despacho o 14 de xuño.
 
Por outra parte tamén sinalamos que, a gravidade do acontecido coas amortizacións lévanos a iniciar o procedemento para a realización dun Claustro extraordinario coa finalidade de realizar novas eleccións a reitor. En ningún caso imos permitir que nesta universidade se poidan dar accións da gravidade do que acontece na Universidade Rei Juan Carlos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript