Decembro de 2016
 
 

NÚMERO 338 - 19/12/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE DE COMPOSTELA
 

USC. Reunión da Xunta de Persoal co xerente

No anterior PASquín informámosvos dunha reunión da Xunta de Persoal coa Xerencia para tratar sobre a reorganización das Unidades de apoio á xestión de centros e departamentos. Criterios para a concesión de comisións de servizo e convocatoria promoción interna C2. Ao peche da edición daquel PASquín non puidemos informar sobre o desenvolvemento da reunión, cousa que facemos deseguido.

 

  • Noticias relacionadas

 

Reunión Xunta de Persoal / Xerencia, 10 hs. día 29 de novembro 2016.
 
Orde do día
 
1Reorganización das Unidades de apoio á xestión de centros e departamentos
2.  Criterios para a concesión de comisións de servizo
3.  Convocatoria promoción interna C2
4.  Rolda aberta de Intervencións
 
1.         Reorganización das Unidades de apoio á xestión de centros e departamentos
Debate explicando a nosa contraproposta enviada o luns 28.
 
Din non entendela: cren queda claro que sí queda centralizada a unidade, e que todas as prazas quedan igual, simplemente na descrición do posto hai algunhas prazas de responsabeis administrativos con indicación concreta de a qué departamento se adscriben.
 
Debátese un bó rato sobre as descricións concretas dos postos, sobre a consideración nosa de que non é necesario denominalos de forma diferente se son os mesmos postos, de que se a unidade é centralizada non necesitan que figure a referencia ao
 
departamento, etc. Entregánnos un cadro de como quedarían as prazas e a proposta de readscrición dos postos dentro dos centros: propoñen que, nos departamentos afectados por algún cambio, a prioridade é o acordo entre o persoal, e de non habelo, a antigüidade no posto.
 
Recollendo o expresado no debate, dín considerar que está moi avanzada a proposta e ao equipo xerencial interesalle moito, e que matizarán o documento para que quede máis claro nos descriptores dos postos que non hai diferencias.
 
Este luns completaron esa información : A proposta de readscrición definitiva do persoal de departamentos, e a Proposta de Reforma de Unidades , e Programación anual xa para informar
 
2.         Criterios para a concesión de comisións de servizo
Comentamos o documento enviado o venres 25: parécenos mal redactado, pouco claro, e que non recolle todos os supostos:
 
●          Non entendemos que figure na orde de prelación para a concesión de CS en postos base vacantes, a oferta a persoal do mesmo centro, cando se di ao mesmo tempo que non se conceden comisións de posto base a posto base se non é por cambio de campus ou quenda.
 
●          No que se refire a postos singularizados, independentemente da nosa opinion contraria a que o primeiro punto sexa a proposta que faga o propio centro, non queda claro quen fai a proposta, e como só se refire a postos base de administración ou auxiliar nos seguintes supostos. Falta por tanto, moita casuística sen contemplar.
 
Preguntamos tamén pola “lista negra”, (xente penalizada por renunciar nun momento dado a unha comisión): recoñeceron que sí se están aplicando penalizacións, pero non concretaron cómo, e admitiron que hai que darlle unha volta ao tema.
 
Quedamos, unha vez máis, en reunirnos específicamente para tratar isto en canto se incorpore a Xefa do Servizo de Planificación.
 
3.         Convocatoria promoción interna C2
Xerencia propuxo nomear unha comisión para tratar técnicamente a nosa proposta coa presenza de persoal do servizo de Planificación e da Asesoría Xurídica e algún membro da Xunta de Persoal, na semana seguinte á da ponte da Constitución
 
4.         Rolda aberta de Intervencións
Coméntanse en primeiro lugar os temas relacionados no escrito enviado por nós o luns 28:
 
●          Instrución VIII/2015 pola que se establece o tope de remuneración por hora de colaboración do persoal de Administración e Servizos en títulos propios.
 
Aceptan a contraproposta para empezar a falar serieamente de como estan regulamentadas estas actividades con recursos non afectados, xa que entenden non se están actuando adecuadamente.
 
●          Instrución de Vacacións e permisos
Din é un tema para tratar na Mesa Xeral cos sindicatos e que non presentaron proposta porque faltan os festivos locais de Santiago; pero nós insistimos en que a estas alturas tiña que presentarse a proposta, aínda que quedara pendente o referido aos festivos locais, se verdadeiramente teñen vontade de que se publique a instrución en tempo. Afirman estar moi satisfeitos coa Instrución do último ano, con algúns matices (que non concretaron), e instaron aos sindicatos a presentar proposta do que queiran cambiar.
 
●          Acordo mobilidade
Completan a información solicitada referida á Universidade de Vigo:
 
●          6 persoas solicitantes de mobilidade á Universidade de Vigo, entre 2009 e 2014: 1 está en excedencia voluntaria, 3 C1 ( 1 só interesada no Campus de Ourense)e 1 A1.
 
●          2 solicitudes da Universidade de Vigo para Santiago, sendo a última petición de 2009: 1 administrativo para o Campus de Lugo, e 1 A2 de Bibliotecas, que xa desistiu 2 veces.
 
Seguidamente formulanse unha serie de preguntas:
 
1.         Situación listas de agarda: recentemente agotada a lista de agarda para Auxiliares de Biblioteca: Xerencia contesta que está pendente de que dende a BUSC lles envien unha proposta de convocatoria para axilizar a Convocatoria de prazas da OPE 2015.
 
Pregúntase se hai máis listas afectadas xa que empeza a ser recurrente, con tanto recorte, o esgotamento de listaxes sen atisbarse convocatorias de oposicións.
 
2.         Pregúntase pola praza de Xefatura da OAR (A1, A2), sen cubrir: dín que neste caso non se deriva de esgotamento de lista de agarda, senon da reforma da RPT na que están traballando cara a finais de ano; é dicir, están á espera de onde poden recortar para cubrir esta xefatura.
 
3.         Dase conta de diversas queixas recibidas a respecto das últimas concesións de Comisións de Servizos: non preguntarlle á persoa interesada se lle interesa unha Comisión de servizos antes de nomeala, ou a oferta de postos singularizados nível 18 a interinos postos base das últimas oposicións sen ofertarlle antes aos máis antigos, etc.
 
4.         Pregúntase pola explicación dunha excepcionalidade adiando a toma de posesión dunha compañeira no concurso de traslados, en aplicación do art. 48.2 do RD 364/1995: aseguran que este artigo dá amparo legal a unha necesidades perentoria no servizo no que está o posto de traballo desta compañeira, manifestados pola facultade
 
Xunta PAS funcionario, 7 de decembro 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript