Novembro de 2016
 
 

NÚMERO 336 - 28/11/2016

   CUTUDC / Novidades

  SENTENZAS
 

O TSX de Madrid exime do IRPF a prestación por maternidade e abre a porta a futuras reclamacións

Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid (sentenza 810/2016, do 6 de xullo, sala do contencioso-administrativo, relatora: Sra. Ornosa Fernández) declarou que a prestación por maternidade que abona a Seguridade Social está exenta do IRPF, o cal vai en contra o criterio seguido pola Axencia Tributaria.

 

  • Noticias relacionadas

 

Agora ben, o efecto da sentenza circunscríbese ao caso en litixio e non xera xurisprudencia nin obriga á Axencia Tributaria a modificar o seu criterio, aínda que se abre a porta a que as contribuíntes que cobraron a prestación por maternidade desde 2012 (os períodos anteriores están prescritos) reclamen a devolución do IRPF.
 
É dicir, Facenda seguirá negando a exención e haberá que acudir á vía de devolución, pero a sentenza parece que anima a solicitala ao concluír que esta prestación está incluída forzosamente no terceiro parágrafo do artigo 7 h) LIRPF, que recoñece o beneficio tributario.
 
Se outros contribuíntes quixesen reclamar a devolución destas cantidades, deberían acudir primeiro ao Tribunal Económico Administrativo e, posteriormente, ao Tribunal Superior de Xustiza da CCAA respectiva. Vía que, mentres non cambie a norma, é a adecuada para evitar a posible sanción por non tributar o debido pola prestación.

Un sms animaba a reclamar a devolución
 
A prestación por maternidade de Seguridade Social durante as 16 semanas de baixa por ese motivo por importe da base de cotización, abónase por ese organismo e vén considerando rendemento do traballo pola Axencia Tributaria. De onde vén, pois, que o TSJ inclúa esta prestación entre as rendas exentas da Lei do IRPF (artigo 7 da lei 35/2006, do 28 de novembro)?
 
Un sms que se fixo viral no seu día, instaba @s contribuíntes a reclamar a devolución do IRPF aplicado sobre as prestacións por maternidade, nunha interpretación do art. 7 h) da Lei do IRPF contraria ao criterio de Facenda, que igualaba as prestacións por maternidade satisfeitas pola Seguridade Social (que tributaban como rendementos do traballo) e as percibidas doutros entes ou administracións (que estaban exentas).
 
Iso deu lugar á presentación na Axencia Tributaria de diversos escritos solicitando a rectificación das declaracións de IRPF dos exercicios 2009 a 2012 para que se lles devolvese o correspondente á suposta exención das cantidades satisfeitas pola Seguridade Social en concepto de prestación por maternidade.
 
O precepto da «discordia»
 
O apartado h) do artigo 7 da LIRF establece como "renda exenta" (que non de inclúe por tanto no feito impoñible):
 
«h) As prestacións familiares reguladas no Capítulo IX do Título II do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, e as pensións e os haberes pasivos de orfandade e a favor de netos e irmáns, menores de vinte e dous anos ou incapacitados para todo traballo, percibidos dos réximes públicos da Seguridade Social e clases pasivas.
 
Así mesmo, as prestacións recoñecidas aos profesionais non integrados no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos polas mutualidades de previsión social que actúen como alternativas ao réxime especial da Seguridade Social mencionado, sempre que se trate de prestacións en situacións idénticas ás previstas no parágrafo anterior pola Seguridade Social para os profesionais integrados no devandito réxime especial. A contía exenta terá como límite o importe da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social polo concepto que corresponda. O exceso tributará como rendemento do traballo, entendéndose producido, en caso de concorrencia de prestacións da Seguridade Social e das mutualidades antes citadas, nas prestacións destas últimas.
 
Igualmente estarán exentas as demais prestacións públicas por nacemento, parto ou adopción múltiple, adopción, fillos a cargo e orfandade.
 
Tamén estarán exentas as prestacións públicas por maternidade percibidas das Comunidades Autónomas ou entidades locais.»
 
A interpretación dos dous últimos parágrafos deste artigo enfronta á Axencia Tributaria e aos tribunais, que fallaron a favor da contribuínte.

A sentenza do TSJ Madrid
 
No caso que agora resolve o TSX de Madrid, a actora recorre unha decisión do Tribunal Económico Administrativo Rexional de Madrid, que desestimaba a súa reclamación económica, ao solicitar a rectificación da autoliquidación da súa declaración do IRPF no exercicio 2009.
 
A Sala, tal e como alegaba a actora, xa tivo ocasión de pronunciarse respecto da exención da prestación por maternidade percibida dun ente público, na Sentenza ditada no recurso 1085/2007, o 3 de febreiro de 2010 (Relator Sr. Galego Lagoa).
 
Na devandita sentenza, interpretaba de maneira extensiva o artigo 7 h) da LIRPF, entendendo que a mención expresa de exención das prestacións percibidas das comunidades autónomas ou entidades locais, non facían senón ampliar o contido dos supostos exentos. Segundo a Sala, a sistemática do devandito precepto non permitiría excluír as prestacións por maternidade outorgadas polo Instituto Nacional da Seguridade Social.
 
Pois ben, unha vez sinalado este antecedente no que se daba a razón á contribuínte, a Sala examina a redacción do art. 7 h) da Lei 35/2006 IRPF aplicable no exercicio 2009, momento no que se produce o feito impoñible, para concluír que a interpretación que realiza a AEAT da regulación legal non é acertada.
 
Advirte o tribunal que neste ano engadiuse ao texto legal un terceiro parágrafo no precepto estudado que se refería, en xeral, ao alcance da exención das prestacións públicas por nacemento, parto ou adopción múltiple, adopción, fillos a cargo e orfandade sen distinguir a procedencia das mesmas. A expresión "tamén estarán exentas" do parágrafo cuarto do devandito precepto serviría para ampliar o beneficio fiscal ás prestacións que teñan procedencia doutros entes públicos, xa sexan locais ou autonómicos.
 
Conclúe o TSX de Madrid que a prestación por maternidade percibida pola actora ten que estar forzosamente incluída no terceiro parágrafo do art. 7h) LIRPF, polo que, estimando integramente o recurso presentado, recoñece o seu dereito á devolución da cantidade de 3.135,11 €, cos seus correspondentes intereses legais.
 
A AEAT emitiu unha nota informativa negando a exención fiscal
 
Ante iso, en 2013 a Axencia viuse obrigada a emitir unha nota informativa negando a exención fiscal.
 
Nela, a entidade recoñecía que se recibiron « nas oficinas da AEAT diversos escritos solicitando a rectificación das declaracións de IRPF con solicitude de devolución para os exercicios 2009 a 2012 en base á posible exención das cantidades satisfeitas pola Seguridade Social, en concepto de prestación por maternidade, e que tivo a súa orixe na difusión masiva de mensaxes telefónicas nos que se insta á presentación de escritos ante a AEAT para todas aquelas persoas que percibisen este tipo de prestación».
 
O órgano administrativo argumenta que as prestacións por maternidade satisfeitas pola Seguridade Social non están exentas, ao non estar incluídas entre as contempladas polo precepto invocado (artigo 7. h) LIRPF), que só se refire expresamente ás percibidas das Comunidades Autónomas ou entidades locais. Ademais, sinala, estas prestacións non se atopan entre as reguladas no capítulo IX do Título II do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social (que regula as prestacións familiares), polo que .
 
Por tanto, para a Axencia Tributaria, as retribucións satisfeitas en forma de prestación por maternidade satisfeitas pola Seguridade Social deben cualificarse como rendementos do traballo, de acordo co disposto na letra a) do apartado 2 do artigo 17 da Lei 35/2006, do 28 de novembro do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
 
Con iso, a cuestión entrou nun punto morto ata agora, en que o TSJ de Madrid deu a razón a unha contribuínte que solicitou a devolución de 3.135 euros que pagou en concepto de IRPF ao recibir unha prestación por maternidade de 11.679 euros.
 
Noticias Jurídicas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript