Xuño de 2016
 
 

NÚMERO 319 - 13/06/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Asembleas, algunhas cuestións a salientar

Coa “proposta de OEP” o sr. reitor e xerente inician un camiño que afectará, indefectiblemente, as actuais e futuras promocións e ao actual e futuros concursos de méritos.

 

  • Noticias relacionadas

 

A convocatoria a quenda libre de prazas dos subgrupos A1 e A2 eliminaraas tanto da promoción como do concurso de traslados, porque, no caso contrario, poderían ser ocupadas por funcionarios de carreira imposibilitando a súa oferta posterior polo método que se determine, normalmente concurso oposición.
 
Segundo o comentado nas asembleas realizadas estes días pasados, algunha compañeira non entendía este vínculo entre a convocatoria por quenda libre e a súa retirada das prazas a concurso, parece polo tanto necesario algún comentario ao respecto.
 
De convocatorias anteriores pode haber compañeir@s que promocionaron sen mobilidade, á espera precisamente de que no concurso de méritos aparezan prazas que lles posibiliten a promoción real ao subgrupo que acadaron. De ofertarse todas poderían ser ocupadas por est@s compañeir@s, de aí que entendamos que serán retiradas do concurso.
 
Outra pregunta que se repetiu en case todas as asembleas fai referencia á situación d@s compañeir@s interin@s do grupo C2 que, segundo o reflectido no Acordo de Funcionarización xa serán do grupo C1. No dito acordo establécese:
 
“5º.· Rematado o proceso de funcionarlzaclón, e de acordo coa normativa xeral de Función Pública, aos funcionarios procedentes dos extintos grupos laborals 4A e 4B se lles ofertará unha convocatoria extraordinaria de promoción Interna ao grupo superior das súas respectivas escalas especiais, isto é, ao grupoC1 e C2 respectivamente, ao mesmo tempo que se oferte ao persoal funcionario da escala xeral auxiliar a súa promoción ao grupo C1.

Estas convocatorias extraordinarias realizaranse no trimestre segulnte ao transcurso do prazo de dous anos desde a toma de posesión do dito persoal laboral fixo como funcionarios, Rematados estes procesos de promoción Interna, as seguintes convocatorias para Ingreso na escala xeral administrativa faranse directamente ao subgrupo C1 do mesmo xelto e rematados os ditos procesos, as seguintes convocatorias para Ingreso nas escalas especiais técnica auxiliar e de servizos, realizaranse directamente aos subgruposC1 e C2, respectivamente.”
 
Es@s compañeiras amosaron, tamén, a súa preocupación polo cómputo do tempo traballado no grupo C2. Sinalar neste eido que estamos en contacto con compañer@s da Universidade de Compostela, en situación semellante, para buscar argumentación legal que sustente ese cómputo. De todos os xeitos na Oferta de Emprego Público da Administración Central que se publicou no BOE nº 70 do 22 de marzo de 2016 que publica o Real Decreto 105/2016 contempla, no artigo 3, apartado 7:
 
“7.       Nos procesos selectivos nos que exista unha fase de concurso, contemplarase especificamente, entre outros méritos, a valoración da experiencia acreditada polos candidatos que, con carácter interino ou temporal, desempeñaran funcións análogas
 
Agardamos que a Xerencia acepte este criterio.
 
Significar, tamén, que o feito de se realizar as oposicións leva consigo o establecemento dunhas novas listaxes de agarda, decaendo as que están en vigor na actualidade.
 
O feito de que Oferta de Emprego Público (OEP) contemple tan poucas prazas incumprindo o acordado, prexudica enormemente ao persoal interino que se ve na obriga de competir, na práctica, para novamente ser incluíd@ nas listaxes de agarda.

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript