Abril de 2016
 
 

NÚMERO 310 - 11/04/2016

   CUTUDC / Novidades

  RENDA 2015
 

Os dez erros e omisións máis frecuentes nos borradores da renda

A Campaña da Renda 2015 acaba de arrincar e moitos contribuíntes están xa coa tarefa de verificar o borrador que Facenda realiza para facilitarlles a declaración. Con todo, é conveniente dedicarlle polo menos unha hora antes de validalo pois, segundo as estimacións dos Técnicos do Ministerio de Facenda (Gestha), un de cada tres pode conter erros, omisións e imprecisións que impidan beneficiarse das reducións e deducións fiscais estipuladas por lei.<

 

  • Noticias relacionadas

 

O 75% das declaracións que se presentan dan como resultado unha devolución, e a necesidade de cobrala rápido provoca que non se revisen nin se rectifiquen os borradores emitidos pola Axencia Tributaria (AEAT) que, en moitos casos, non dispón de toda a información necesaria para incluír numerosas deducións na declaración, algo que a propia Axencia admite abertamente.
 
Precisamente, estes fallos e omisións prexudican especialmente aos contribuíntes con menos ingresos, quen, por regra xeral, non poden custearse os servizos de asesores fiscais profesionais que lles axuden a complementar correctamente os seus borradores. Ademais, a AEAT demora en cinco semanas o inicio da atención personalizada nas súas oficinas, coñecida como cita previa, demasiado tempo de espera para moitos destes contribuíntes que necesitan cobrar a devolución de inmediato.
 
Co obxectivo de axudar ao contribuínte nesta situación, os Técnicos de Facenda elaboraron unha lista cos dez erros, omisións ou imprecisións máis frecuentes no borrador da renda, relacionados na súa maioría coas deducións por adquisición de vivenda, o estado civil ou as subvencións públicas.
 
1. A familia e un máis
Convén prestar especial atención a que os cambios no estado civil aparezan reflectidos no borrador, así como as defuncións e, sobre todo, os nacementos, xa que estes últimos levan a posibilidade de perder deducións familiares. Igualmente, deben terse en conta as situacións de minusvalía tanto persoais como familiares.
No caso dos nacementos, poida que ao longo de 2015 aumentases a familia, o que pode incrementar o importe para devolver entre 1.200 e 2.400 euros adicionais se alcanzas a cualificación de familia numerosa xeral ou especial ou se, por outra banda, adquires a declaración de discapacidade. Con todo, non poderán obter esta dedución os que xa cobrasen  o abono anticipado durante 2015. Ademais destas novas deducións, é conveniente comprobar que a dedución por maternidade está correctamente consignada.
Respecto dos mínimos por descendentes, un erro bastante frecuente é incluír no borrador a un fillo que realizou pequenos traballos que lle reportaron rendas superiores a 1.800 euros se este presenta declaración. Os Técnicos recomendan que os fillos nesta situación non presenten a declaración se non están obrigados, xa que isto pode facer que a devolución para obter sexa menor que o beneficio de incluílo.
Finalmente, non debes esquecer incluír no borrador as deducións que todas as comunidades autónomas previron para estas e outras circunstancias familiares.
 
2. Só ou acompañado?
Á hora de facer a declaración da renda hai que elixir sempre tributar pola opción máis vantaxosa para a nosa economía, aínda que a AEAT marcase xa previamente a casa que crea conveniente. É dicir, se estás casado debes analizar se é máis beneficioso fiscalmente falando facela de forma individual ou conxunta. Así mesmo, nos casos de separación ou divorcio deben reflectirse as pensións compensatorias entre cónxuxes e as anualidades por alimentos dos fillos sempre que non haxa dereito a percibir mínimos por descendentes, xa que ambas aumentan o importe para devolver.
 
3. Dedica tempo ás deducións autonómicas
Aínda que o tempo é ouro, á hora de facer a declaración non debemos mirar demasiado o reloxo e dedicar o necesario a informarnos sobre as diferentes deducións autonómicas onde residimos. Na maioría dos casos son descoñecidas polos contribuíntes e poden reportarnos importantes beneficios fiscais que perderemos se validamos con présa o borrador. Normalmente teñen que ver cos gastos de ensino ou estudos, por determinados donativos, o autoemprego, etc.
 
4. O fin da dedución por aluguer non ten por que afectarche
Aínda que é unha das principais novidades deste ano, o adeus á dedución estatal polo aluguer da vivenda habitual non afecta a todos os contribuíntes, só aos que asinaron os seus contratos para partir do 1 de xaneiro de 2015. É dicir, se o teu contrato é anterior a esa data, poderás seguir gozando transitoriamente desta dedución do 10,05% das cantidades satisfeitas, sempre que a túa base impoñible sexa inferior a 24.107,20 euros anuais. Por iso, se estás a pensar en cambiar de vivenda alugada, valora que coa firma dun novo contrato perderás ata un máximo de 909 euros desta dedución estatal.
Tampouco esquezas incluír na túa declaración a dedución autonómica polo aluguer da vivenda habitual que para determinados colectivos máis ou menos amplos está en vigor en todas as comunidades autónomas -excepto en Baleares, Murcia e A Rioxa- e que é máis elevada que a estatal.
 
5. …nin o adeus á dedución por vivenda
No caso da dedución por compra de vivenda habitual, ocorre o mesmo que no caso anterior: a dedución só desapareceu para os contribuíntes que a adquiriron a partir do 1 de xaneiro de 2013. Por iso, Gestha insiste en que o máis importante é comprobar que esta dedución consta na nosa declaración (nalgúns casos, por erros da entidade financeira non figuran datos do préstamo hipotecario), así como o seu importe, para o que nos debemos asegurar se existen primas por seguros de vida ou incendios vinculados ás hipotecas que sumar ao cálculo.
Tamén debe revisarse que o importe de hipoteca se dedicou ao 100% a financiar a vivenda habitual, porque se se pediu unha ampliación de hipoteca outra finalidade diferente hai que axustar a porcentaxe que exclusivamente financia o investimento na vivenda habitual para evitar un revisión de Facenda que reclamará a diferenza e, ademais, sancionará.
 
6. Rendementos do traballo: dúas comprobacións
Para os rendementos derivados do noso traballo, os Técnicos aconsellan facer dous tipos de comprobacións diferentes para non incorrer en erros. Por unha banda, acerca dos ingresos, xa que poden existir algúns que non consten no borrador, como é o caso dos pensionistas retornados que cobran da Seguridade Social estranxeira, a cal envía os datos á Administración española con bastante atraso, ou o das empregadas do fogar.
Por outra banda, están algúns gastos que deben ser incluídos directamente polo contribuínte. Referímonos ás cotas sindicais, os gastos en defensa xurídica, así como a indicación de que, estando desempregado, aceptouse un traballo que obrigase a cambiar o municipio de residencia ou se se é traballador activo discapacitado.
 
7. Ollo ás vivendas e locais baleiros
As vivendas e locais baleiros xeran o que se denomina imputación de rendas inmobiliarias, un presunto ingreso que se estima nunha porcentaxe do valor catastral do inmoble. Por iso, hai que comprobar que estas imputacións son correctas, pois ás veces a AEAT inclúe vivendas que xa non son da nosa propiedade ou nas que vive o ex-cónxuxe, etc.
 
8. Esquecer as ganancias patrimoniais ten un prezo
En moitas ocasións os contribuíntes esquecen declarar as ganancias patrimoniais, o que fai que teña que ser a Axencia Tributaria quen as liquide despois, o que leva aparellado a súa correspondente sanción. Isto adoita pasar, sobre todo, coas vendas de inmobles ou accións, axudas oficiais do Plan PIVE para compra dun vehículo ou coas axudas por adquisición de vivenda.
Tamén hai que anotar no borrador se se opta pola exención das ganancias da venda de vivenda habitual ou de accións, a condición de reinvestir o importe obtido nunha nova vivenda habitual ou de accións, respectivamente.
 
9. Non deixes fóra as túas doazóns
Outras deducións importantes que moitas veces non se inclúen no borrador son as de afiliación a algún partido político ou as correspondentes a donativos, aínda que estas últimas xa deben constar no borrador ou nos datos fiscais, pois os receptores deben presentar a correspondente declaración.
Convén lembrar as doazóns do pasado ano, porque para que as deducións se inclúan na declaración, a entidade debe ter os datos identificativos de quen doa e fornecelos á AEAT.
Esta omisión pode facer perder unha dedución por donativos a ONG incluídas na Lei 49/2002, que a reforma fiscal incrementou a un 50% para os primeiros 150 euros doados e ao 27,5% para o resto de achegas, aínda que a porcentaxe pode ascender ao 32,5% se a cantidade doada en 2015 e os dous anos anteriores é igual ou superior, en cada un deles, ao do exercicio anterior.
En cambio, a dedución será do 10% se a doazón se realizou a fundacións legalmente recoñecidas ou a asociacións de utilidade pública distintas das anteriores.
 
10. Que non se che escape o Plan de Pensións
A xestora do noso Plan de Pensións debe fornecer estes datos á AEAT para que os inclúa no borrador, é importante comprobar que todos son correctos.
Deben terse en conta as reducións que transitoriamente se aprobaron se se rescata o Plan de Pensións en forma de capital, ben por xubilación, invalidez, dependencia, desemprego de longa duración, enfermidade grave e, con carácter temporal desde o 15 de maio de 2013 ata o 14 de maio de 2017 ,por un procedemento de execución sobre a vivenda habitual.
Para evitar sancións, nunca debes esquecerte de presentar declaracións complementarias, repoñendo as reducións na base impoñible practicadas e incluíndo os intereses de demora, naqueles casos distintos aos citados nos que excepcionalmente se dispuxo total ou parcialmente destes dereitos consolidados.
 
nuevatribuna.es
 
GESTHA. Manual Básico para afrontar a Campaña de Renda con éxito
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript