Febreiro de 2016
 
 

NÚMERO 302 - 15/02/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Convocatoria de formación para as promocións de 2016. Consideracións

Consoante co acordado na negociación da RPT e no acordo de calendario de convocatorias de promoción interna, hai uns días a Xerencia ven de convocar a formación que permitirá levar a efecto, nas mellores condicións posibles, a promoción comprometida para o ano 2016. Nesta ocasión a formación realizarase practicamente na súa totalidade de xeito non presencial, aproveitando os medios informáticos institucionais, coa finalidade de abaratar o proceso procurando que o seu custe incida, o menos posible, na formación do colectivo.

 

  • Noticias relacionadas

 

Lembrámosvos que o calendario acordado sinalaba:
 
ANO 2016:
Oferta e convocatoria durante o primeiro cuadrimestre de 2016 dos procesos correspondentes:
- Aos extintos grupos laborais 4A e 4B funcionarizados nas correspondentes subescalas especiais
- As 37 prazas da escala xeral C2 a C1
- A 25 prazas da escala xeral C1 a A2
- A 36 prazas de auxiliar técnico de biblioteca C1 a A2
- A 30 prazas de bibliotecaria/o A2 a A1
 
Para as compañeiras e compañeiros aos que este procedemento poida presentarlles algunha dúbida temos que aclarar que:
 
A inscrición na convocatoria de formación e a da promoción realízanse en momentos distintos, agora convocouse a formación. O que si se establece na convocatoria (punto 4. Réxime académico) é que as/os funcionarias/os que non se inscriban na promoción ou non cumpran os requisitos desa convocatoria, poderán ser dados de baixa da formación.
 
A promoción é sen mobilidade
. Unha vez negociada a RPT onde se reflicte o barrado de cada posto de traballo (categoría), procede que, as traballadoras e traballadores poidan acadar o grupo máis alto que o barrado da praza permite. Tamén hai que sinalar que se desenvolverá o mesmo procedemento en escalas que levaban tempo sen ter promocións.
 
Para poder presentarse á promoción haberá que cumprir o requisito de titulación do grupo ao que se quere acceder. Por exemplo nunha praza co barrado C1/A2, para poder presentarse á promoción ao grupo A2 o funcionario ou funcionaria que se presenta terá que estar en posesión do título de grao ou diplomatura.
 
Aos extintos grupos 4A e 4B, de persoal funcionarizado non se lles detraerá da “mochila” a parte correspondente ao incremento salarial que corresponda pola promoción.
 
No acordo de funcionarización sinalábase:


10ª.- Réxime retributivo e garantías salariais.
 
“No suposto de que a diferenza entre as retribucións como funcionario e como persoal laboral fixo fose negativa, en cómputo bruto anual, compensarase mediante un complemento persoal que terá unha dobre natureza:
 
a.-Non absorbible e actualizable polos conceptos de antigüidade e incremento xeral anual das retribucións dos empregados públicos.
 
b.- Absorbible por melloras retributivas derivadas de procesos de carreira administrativa de carácter ordinario.
 
CALENDARIO XERAL E DISPOSICIÓNS COMPLEMENTARIAS DO PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN
 
“5º.- Rematado o proceso de funcionarización, e de acordo coa normativa xeral de Función Pública, aos funcionarios procedentes dos extintos grupos laborais 4A e 4B se lles ofertará unha convocatoria extraordinaria de promoción interna ao grupo superior das súas respectivas escalas especiais, isto é, ao grupo C1 e C2 respectivamente, ao mesmo tempo que se oferte ao persoal funcionario da escala xeral auxiliar a súa promoción ao grupo C1...
 
Esta promoción interna extraordinaria dos funcionarios procedentes dos extintos grupos laborais 4A e 4B exceptuarase do carácter absorbible das melloras retributivas derivadas de procesos de carreira administrativa de carácter ordinario a que fai referencia o parágrafo b) da estipulación 10ª do Acordo de Funcionarización do 10 de xullo de 2012.”
 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript