Xaneiro de 2016
 
 

NÚMERO 299 - 18/01/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Vicerreitorías e asignación de unidades

A Secretaría Xeral ven de publicar a Resolución reitoral do 12 de xaneiro de 2016, pola que se establece a estrutura orgánica dos servizos centrais da Universidade da Coruña e as competencias dos seus órganos directivos. Cabe sinalar que na Xerencia aparece unha nova Vicexerencia, concretamente a Vicexerencia de Persoal e Relacións Laborais, agardamos que se lle asigne a unha traballadora ou traballador do sector do Persoal de Administración e Servizos.

 

  • Noticias relacionadas

 

 

Entendemos, por outra parte que as unidades que non se asignaron a ningunha das Vicerreitorías dependen directamente do reitor.
 
Resolucións reitorais polas que se establece a estrutura orgánica dos servizos centrais da Universidade da Coruña e as competencias dos seus órganos directivos
2012
2016

 

 

2012

2016

Equipo de goberno:

a) Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

b) Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías

c) Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestruturas

d) Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente

e) Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

f) Vicerreitoría de Relacións Internacionais e Cooperación

g) Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Equipo de goberno:

a) Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

b) Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente

c) Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria

d) Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

e) Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente

f) Vicerreitoría de Economía, lnfraestruturas e Sustentabilidade

g) Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Dependencia das unidades

Secretaría xeral

- Oficina de Apoio á Secretaría Xeral

- Asesoría Xurídica

- Servizo de Normalización Lingüística

- Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo

- Oficina de Protocolo

- Parque Móbil

Secretaría xeral

- Oficina de Apoio á Secretaría Xeral

- Asesoría Xurídica

- Servizo de Normalización Lingüística

- Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo

- Oficina de Protocolo

Xerencia

- Vicexerencia do Campus da Coruña

- Vicexerencia do Campus de Ferrol

- Servizo de Xestión Financeira

- Servizo de Intervención

- Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social

- Servizo de Persoal de Administración e Servizos

- Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica

- Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Xerencia

- Vicexerencia de Asuntos Económicos e Análise de Gustos

- Vicexerencia de Persoal e Relacións Laborais

- Vicexerencia do Campus de Ferrol e Apoio ao Emprego

- Servizo de Xestión Financeira

- Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica

- Servizo de Intervención

- Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social

- Servizo de Persoal de Administración e Servizos

- Servizo de Prevención de Riscos Laborais

- Parque Móbil

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

- Servizo de Investigación

- Servizos de Apoio á Investigación (SAl)

- Parque Tecnolóxico

- Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)

- Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC)

- Servizo de Biblioteca Universitaria

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

- Servizo de Investigación

- Servizos de Apoio á Investigación (SAI)

- Centros tecnolóxicos:

* Centro de innovación Tecnolóxica en Edificación   e Enxeñaría Civil (CITEEC)

 * Centro de Investigación de Tecnoloxías da   Información e da Comunicación (CITIC)

* Centro de lnvestigacións Científicas Avanzadas     (CICA)

* Centro de lnvestigacións Tecnolóxicas (CIT)

- Oficina de Transferencia de Resultados de Investi-gación (OTRI)

- Servizo de Biblioteca Universitaria

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías

- Servizo de Organización Académica

- Servizo de Informática e Comunicacións

- Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa

- Universidade Sénior

Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente

- Servizo de Organización Académica

- Escola Internacional de Doutoramento

- Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa

- Universidade Sénior

- Unidade Técnica de Calidade

Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestruturas

-Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

Vicerreitoría de Economía, infraestruturas e Sustentabilidade

- Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

- Oficina de Medio Ambiente

 
Disposición adicional
 
A unidade de comunicación e medios audiovisuais queda integrada no gabinete do Reitor. Asi mesmo, adscríbese directamente á Reitoría o Servizo de Informática e Comunicacións.

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript