Decembro de 2014
 
 

NÚMERO 255 - 22/12/2014

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

A Universidade incumpre, co persoal laboral, o compromiso de devolución da parte devengada do recortado no ano 2012

O luns, día 22, como sinalaramos no pasquín, o xerente convocou ao representante do PAS laboral no Consello de Goberno para falar da devolución da parte devengada da extra de 2012. A Xerencia comunica que a devolución realizarase en función do establecido nos Presupuestos Generales del Estado para 2015.

 

  • Noticias relacionadas

A posición da universidade é ben diferente á resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que no seu fallo sinala:
 
“Que estimando en parte las demandas acumuladas n° 43 y 54/2013 , seguidas a instancias de los sindicatos dernandantes UGT, CIG, CCOO, CSI-CSIF, USO, CUT Y Comité de empresa de la UDA contra la UNIVERSIDAD DE A CORUÑA declaramos el derecho del personal laboral y laboral de administración y servicios a percibir las; cantidades correspondientes de la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012 en proporción a los servicios prestados desde el 1/1/2012 hasta el 14/7/2012, según la categoría profesional de cada trabajador afectado, desestimando en el resto la demanda formulada frente a la UDA y en su totalidad trente a la CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA.”
 
O xerente reafirma, despois de lle lembrar o sinalado na sentenza, que vai aplicar o establecido nos orzamentos do estado e da comunidade autónoma pois a sentenza, segundo o recurso realizado pola UDC, pode ser modificada no ditame definitivo que ditará o Tribunal Supremo.
 
Despois da reunión co xerente está claro que ao PAS laboral, a universidade, non lle devolve o salario ilegalmente recortado ao que, segundo a sentenza do TSXG ten dereito, INCUMPRE, POLO TANTO, AO NOSO ENTENDER, O COMPROMETIDO. Non cabe tampouco a remisión ao establecido nos Orzamentos da Xunta pois
estes só contemplan a devolución da metade do recortado mentres que a universidade fai a devolución, cumprindo as sentenzas firmes do PAS funcionario, restituíndo, no ano 2015, a parte correspondente aos 44 días.

A disposición adicional décima do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado establece:
 
Un. Recuperación da paga extraordinaria e adicional do mes de decembro de 2012 do persoal do sector público.
 
2.- Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 44 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a los 44 días, o cifra inferior, se realizará, en el caso del personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de función pública aplicables en cada Administración, o, en el caso del personal 318laboral, a las normas laborales y convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas.
 
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, por no contemplarse en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al año, serán las equivalentes a un 24,04 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del mencionado precepto.

 
Polo tanto, tendo en conta ese ridículo 24,04% a devolución para o PAS laboral da extra de decembro farase do seguinte xeito (exemplo para un recorte de 1500 euros, a devolución sería, o 24,04% de 1500 =360,6 €), desta cantidade efectuaríase en decembro a devolución dunha terceira parte=120,2€ e no mes de xaneiro os restantes 240,4€. Unha miseria comparado cos aproximadamente 808€ que correspondería segundo a sentenza do TSXG..
 
Unha vez constatada a discriminación do PAS laboral neste intento de lavado de imaxe quedamos á espera do ditame do Tribunal Supremo.

 

 

 

 

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript