Xuño de 2014
 
 

NÚMERO 237 - 23/06/2014

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Sentenza firme contra as convocatorias de Técnico Superior en Relacións Internacionais e Técnico en Prevención de Riscos Laborais-Xefe de Servizo

Recentemente a Xerencia transmitiunos tanto ao Comité de Empresa como á Xunta de Persoal a SENTENZA FIRME de 05/06/2014 da Sección 1 da Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG.

 

  • Noticias relacionadas

Fundamentándose en que a taxa de reposición é cero, sinalando literalmente:
 
“Por escrito do 7 de maio de 2013 o Director Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas, ao abeiro do artigo 44 da Lei da Xurisdición Contencioso administrativa, dirixiu requirimento ao Reitor da Universidade da Coruña, co fin de que anulase as resolucións anteriormente mencionadas, sobre a base de que o artigo 23.1.1 da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de presupostos xerais do Estado para 2013, prohibe con carácter xeral durante 2013 a incorporación de novo persoal, o cal se estende ás Universidades Públicas”
 
A sentenza estima o recurso contencioso-administrativo que interpuxo o Avogado do Estado contra as Resolución Reitorais do 14/03/2013  (BOE 22/04/2013, pola que se convocan probas selectivas para a provisión dunha praza de Técnico Superior en Relacións Internacionais) e do 18/03/2013 (BOE 07/05/2013 pola que se convocan probas selectivas no doble sistema de promoción interna e acceso libre para a provisión dunha praza de Técnico en Prevención de Riscos Laborais-Xefe de Servizo) anulando a ditas resolucións.
 
Imponlle, tamén, á Universidade as costas, fixando en 1.500 euros a cantidade máxima en concepto de defensa e representación da recorrente.
 
Contra a sentenza, as persoas e entidades a que se refire o art.º 100 da Lei 29/1998, de 13 xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, poderán interpoñer o recurso de casación en interese de Lei do artigo citado, dentro do prazo dos tres meses seguintes á súa notificación. Así mesmo, poderán interpoñer contra ela calquera outro recurso que consideren axeitado á defensa dos seus intereses
 
Resúltanos contraditorio, cando menos, que a avogacía do estado sexa tan dilixente na aplicación da “norma” coas convocatorias da Universidade da Coruña mentres que a USC ven de convocar unha chea de prazas nas que os procesos decorren con normalidade. Van uns exemplos de convocatorias no BOE:
 
Boletín Oficial del Estado: miércoles 18 de diciembre de 2013, Núm. 302
 
Universidad de Santiago de Compostela
Personal de administración y servicios
 
Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral fijo en la categoría profesional de técnico de investigación, área biología-salud (finca de prácticas).

 
Boletín Oficial del Estado:
sábado 21 de diciembre de 2013, Núm. 305
 
Universidad de Santiago de Compostela
Personal de administración y servicios
 
Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Analista Informático.

 
Boletín Oficial del Estado: lunes 23 de diciembre de 2013, Núm. 306
 
Universidad de Santiago de Compostela
Personal de administración y servicios
 
Resolución de 15 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral, en la categoría profesional de Técnico Gestor de Sistemas, especialidad gestión de sistemas.

 
Resolución de 15 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral, en la categoría profesional de Técnico Especialista de Investigación, especialidad de salud.

 
Resolución de 15 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral, en la categoría profesional de Técnico de Investigación, área biología-salud.

 
Boletín Oficial del Estado: martes 24 de diciembre de 2013, Núm. 307

 
Universidad de Santiago de Compostela
Personal de administración y servicios
 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral fijo, en la categoría profesional de Técnico de Investigación, área biología-salud (animalarios).

 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral fijo, en la categoría profesional de Técnico Superior de Telecomunicaciones.

 
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral fijo, en la categoría profesional de Arquitecto.

 
Boletín Oficial del Estado: miércoles 25 de diciembre de 2013, Núm. 308

 
Universidad de Santiago de Compostela
Personal de administración y servicios
 
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral, en la categoría profesional de Técnico de Grado Medio de Teleformación (e-learning).

 
Reiteramos que estes son só uns exemplos, as convocatorias de prazas realizadas pola USC son moitas máis.
 
Desta situación falaremos coa Xerencia na vindeira reunión que teñamos.

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript