Xaneiro de 2014
 
 

20/01/2014

   CUTUDC / Novidades

  MEDIO AMBIENTE
 

Verdegaia denuncia ante a Xunta a tala das fragas e matogueiras autóctonas obxecto de protección no LIC Rio Sor

Alerta da súa substitución por monocultivos de Eucaliptos, Piñeiros e Abetos, principalmente. Esixe a eliminación destas especies foráneas dentro do ámbito protexido.

 

  • Noticias relacionadas

 

 

O pasado mes de decembro, o núcleo comarcal da asociación ecoloxista Verdegaia denunciou ante a Consellería de Medio Ambiente talas e desbroces a eito sobre as fragas e matogueiras autóctonas que integran o novo L.I.C. Rio Sor nos lugares do Freixo, Niño do Azor, Ambosores, Pena do Mouriscón, Fraga de Ambosores, etc., nos concellos de As Pontes, Mañón, Muras e Ourol. Na maioría dos casos a vexetación autóctona obxecto de protección foi substituída por monocultivos de Eucaliptos, Piñeiros e Abetos. Noutros casos, prados e terreos baldíos situados nas marxes do Rio Sor e dos seus regatos tributarios son tamén reforestados con este tipo de especies foráneas dentro do ámbito protexido.
 
Nalgunhas zonas procedeuse á apertura indiscriminada de camiños e pistas sobre ladeiras de acusada pendente para talar e retirar a madeira das fragas que integran o citado L.I.C., tal e como aconteceu no lugar da Fraga de Ambosores, co conseguinte risco de erosión sobre o terreo.
 
A empresa madeireira “Maderas Argimiro” é a principal responsábel do esquilme das fragas e matogueiras obxecto de protección nesta área, dado que está a adquirir importante superficie de terreo para reforestalo con Eucaliptos, principalmente. Mais tamén, hai particulares que tamén son responsábeis das desfeitas.
 
Entre a vexetación forestal integrante das fragas protexidas está o Acivro (Ilex aquifolium); protexido desde o ano 1984 a través da Orde do 10 de decembro de 1984 (D.O.G. nº 240 do 15/12/1984), prohibíndose desde entón a súa corta en estado silvestre. Segundo nos comunicaron de xeito confidencial, nalgúns casos os restos vexetais dos Acivros son agochados ou soterrados para non levantar sospeitas ante unha eventual inspección das autoridades competentes.
 
Por outra banda, de sobra é coñecido que a maioría das especies do xénero Eucalyptus, fora da súa área de distribución natural, producen efectos moi negativos sobre os ecosistemas debido ao seu carácter invasor e pirófito, entre outros efectos perniciosos, e que polo tanto a súa implantación tanto no L.I.C. Rio Sor como noutros espazos protexidos ou susceptíbeis de selo implica un grave perxuizo para os hábitats naturais e as especies silvestres obxecto de protección.
 
A sustitución das fragas e matogueiras autóctonas que se pretende preservar no LIC Rio Sor por monocultivos de Eucaliptos, Piñeiros e Abetos vulnera de xeito flagrante tanto a Directiva 92/43/CEE de Hábitats como a Lei 42/2007 do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.  No caso específico do Eucalipto a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia é ben clara cando no seu artigo 44 dispón que “Son deberes específicos das persoas propietarias dos montes privados (…) A conservación da biodiversidade, do réxime hidrolóxico e dos demáis valores ambientais (…). Así mesmo, o apartado 4 do artigo 67 da mesma Lei establece que Quedan prohibidas as reforestacións e as novas plantacións intercaladas co xénero Eucalyptus naquelas superficies poboadas por especies do anexo 1 (…)”; é dicir, as que forman parte das nosas fragas autóctonas.
 
Desde Verdegaia requírese á Consellería de Medio Ambiente que se adopten as medidas oportunas para paralizar e evitar os desbroces, as talas e as repoboacións forestais con especies exóticas no novo L.I.C. Rio Sor, esixindo a eliminación  de todas as plantacións de Eucaliptos, Piñeiros e Abetos introducidas neste espazo protexido.
 
Asociación Ecopacifista Galega Verdegaia
http://www.verdegaia.org/
 
Enviado por:
ferrol@verdegaia.org
-ferrol@verdegaia.org-
13 de janeiro de 2014 11:37
 
Recollido de Ártabra21
 

 

 

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript